Ποιοί εἴμαστε

Τὰ Παιδιὰ τῆς Ἀντιγόνης εἶναι οἱ Ἕλληνες. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ σέβονται τὸν ἄγραφο ἠθικὸ νόμο καὶ γι’ αὐτὸ πᾶνε πάντα μὲ τὶς Ἀξίες τους καὶ ὄχι μὲ τὶς Ἀρχές. Ἡ ἱστορία τους εἶναι μία ἱστορία ἀντίστασης στὴν ὠμὴ ἐξουσία, στὸ Κράτος καὶ τὴν Βία.

Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι τὸ σύνολο τῶν οἰκουμενικῶν ἀξιῶν ποὺ διαμόρφωσαν οἱ Ἕλληνες κατὰ τὴν μακρότατη ἱστορία τους θέτοντας τὶς βάσεις τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ ἀρχαιότερος καὶ ὁ μακροβιότερος -ισμὸς -ὁ μόνος ποὺ ἔχει ἀντέξει στὸν χρόνο. Οἱ Ἕλληνες ἀντιστάθηκαν στὸν χρόνο μετατρέποντάς τον σὲ Ἱστορία. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ ἱστορία του. Οἱ Ἕλληνες μεταμόρφωσαν τὸν χρόνο σὲ αἰωνιότητα μέσω τοῦ πολιτισμοῦ τους. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἐκ φύσεως οἰκουμενικός. Εἶναι τὸ δημιούργημα τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀποτελεῖ κτῆμα τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι τὸ δῶρο τῆς Ἱστορίας πρὸς τοὺς Ἀνθρώπους. Οἱ Ἕλληνες παραμένουν ἐδῶ καὶ θὰ παραμείνουν γιὰ πάντα μέσα στὸν χρονικὸ κύκλο τῆς ἱστορικῆς ἀνθρωπότητας, ἐπειδὴ ὁ πολιτισμὸς τους εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι παγκοσμισμὸς καὶ ὄχι ἐθνικισμός. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν συρρικνώνεται στὸν ἑλλαδισμό. Ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ δύνανται, ἐὰν τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ εἶναι ἐθνικιστὲς ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἐπειδὴ εἶναι ἐκ φύσεως οἰκουμενικοὶ καὶ πανανθρώπινοι. Οἱ Ἕλληνες μετέτρεψαν τὸν κόσμο σὲ Οἰκουμένη μέσω τῆς Κοσμοκρατορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Εἶναι οἱ δημιουργοί τῆς Πρώτης Παγκοσμιοποίησης. Μία παγκοσμιοποίηση ἑλληνική, ποὺ ἑνώνει τὰ ἔθνη, τοὺς λαοὺς καὶ τὶς φυλές, σφυρηλατῶντας τὴν πνευματική τους ἑνότητα μέσω τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἑλληνικὴ ἀλεξανδρινὴ Οἰκουμένη ἄνοιξε τὸν δρόμο στὸν χριστιανικὸ οἰκουμενισμὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τὰ ἑλληνικὰ ἔγιναν ἡ γλώσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ἔπρεπε νὰ ἑρμηνευθεῖ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σκέψη γιὰ νὰ καταστεῖ Ὀρθοδοξία. Ἡ Χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας (τὸ δυτικῶς καλούμενο ‘Βυζάντιο’) –ἡ μακροβιότερη αὐτοκρατορία στὴν ἱστορία (11 αἰῶνες)– ἀποτέλεσε τὸ ἀπόγειο τοῦ ἑλληνικοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ὁ ἑλληνικὸς παγκοσμισμὸς εἶναι ὁ ἀντίποδας τῆς σύγχρονης καπιταλιστικῆς παγκοσμιοποίησης. Ἡ παγκοσμιοποίηση ποὺ προωθοῦν οἱ σύγχρονοι Κοσμοεξουσιαστὲς εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ Ἑλληνικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Σκοπός τους εἶναι ἡ ὑποδούλωση τῶν λαῶν στοὺς μηχανισμοὺς τῆς ὑπερεθνικῆς ἐλὶτ καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ἐθνῶν διαμέσου τῆς ὁμοιομορφοποίησης τῆς ἀνθρωπότητας ὥστε νὰ ὑπαχθεῖ στὸ ζυγὸ τοῦ δεσποτισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου. Ὁ 21ος αἰῶνας μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴν συγκρότηση τοῦ πλανητικοῦ δικτύου «ἀνθρωπότητα» μέσα ἀπὸ τοὺς κόμβους τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρωπισμοῦ.

 

Ἀπὸ τὴν Συντακτικὴ Ὁμάδα τοῦ Ἱστοτόπου

3 Φεβρουαρίου 2018

Αρέσει σε %d bloggers: