ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

«Τὸ κλειδὶ τῆς βορειοκορεατικῆς ἀξιοπρέπειας βρίσκεται στὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ στὴν ἀκλόνητη πίστη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ στὴν παράδοση, τὶς ἀξίες καὶ τὶς δυνάμεις του. Ὁ βορειοκορεατικὸς ἐθνισμὸς δὲν εἶναι σωβινισμός, γιατί δὲν φιλοδοξεῖ νὰ καθυποτάξει ἄλλα ἔθνη, ἀλλὰ νὰ ὑπεραμυνθεῖ τῆς ὑπόστασής του. Οἱ Βορειοκορεάτες παραδίδουν μὲ τὸ ζωντανὸ τοὺς παράδειγμα μαθήματα ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας στὸν σημερινὸ εὐρώδουλο Νεοέλληνα Γραικύλο καὶ δίνουν ἕνα ἠχηρὸ χαστούκι στοὺς ἀριστεροὺς Κουίσλιγκς τῶν Ἀθηνῶν».

 

 

Εἶναι προφανὲς ὅτι οὐδεὶς ἀπ’ ὅσους μας γνωρίζουν μπορεῖ νὰ μᾶς καταλογίσει συμπάθεια πρὸς τὸ καθεστὼς τῆς Βορείου Κορέας. Οὐδέποτε, ἄλλωστε, ἰσχυρισθήκαμε ὅτι τὸ βορειοκορεατικὸ καθεστὼς ἔχει τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸν σοσιαλισμὸ (ἔστω καὶ «παραμορφωμένο»). Ἡ λεγόμενη Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Κορέας εἶναι, στὴν πραγματικότητα, ἕνα αὐτοκρατορικὸ καθεστὼς στρατοκρατικοῦ τύπου. Ἄλλωστε, τὸ κυβερνῶν κόμμα ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀποβάλλει τὸ «μαρξιστικό-λενινιστικό» του προσωπεῖο καὶ ἔχει υἱοθετήσει τὸ ἐγχώριο πολιτικὸ δόγμα τοῦ Τσιοῦτσε («Ἀνεξαρτησία»), μὲ ἀποτέλεσμα τὰ «ἀδελφά» κομμουνιστικὰ κόμματα ἀνὰ τὸν κόσμο νὰ τὸ κατηγοροῦν γιὰ ἀναθεωρητισμό.

Ἡ αὐτοκρατορικὴ πολιτικὴ παράδοση ἔχει βαθύτατες ρίζες στὴν Ἀνατολὴ ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες, ἀκόμη κι ἂν σήμερα τὰ πολιτεύματά της παριστάνουν ὅτι εἶναι δημοκρατικά, εἴτε καπιταλιστικῆς εἴτε «σοσιαλιστικῆς» μορφῆς. Ὅπως ἔχει ἐπισημάνει ὁ Χέγκελ στὴν φιλοσοφία του περὶ Ἱστορίας, στὸν ἀνατολικὸ κόσμο μόνο ἕνα ἄτομο εἶναι ἐλεύθερο: ὁ ἡγεμόνας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι στεροῦνται παντελῶς ἐλευθερίας, διότι θεωροῦν εὐνόητο ὅτι πρέπει νὰ ὑποτάξουν τὴν βούλησή τους στὴν ἀρχὴ τοῦ ἡγεμόνα ὡς ἐγγυητῆ τῆς εὐημερίας τῶν ὑπηκόων του, μὲ σπονδυλικὴ στήλη τὴν κομφουκιανὴ ἀξιοκρατικὴ γραφειοκρατία.

Ἀσφαλῶς, ἡ ἀνατολικὴ κοσμοαντίληψη εἶναι ξένη πρὸς τὴν παράδοση τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ βρίσκεται κατὰ πολὺ πέραν τῶν δικῶν μας πεποιθήσεων. Ὁπωσδήποτε, πάντως, ὁ μεγαλύτερος ἀντίποδας τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν εἶναι ὁ ἀνατολισμός, ἀλλὰ ὁ σύγχρονος νεοελληνικὸς γραικυλισμός. Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ παρατηρήσουμε εἶναι, ὡστόσο, ὅτι στὸ βορειοκορεατικὸ καθεστώς, ἐνῶ εἶναι παρόντα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀνατολικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἀπουσιάζουν ταυτόχρονα οἱ τοξίνες  τῆς σύγχρονης φιλελεύθερης δυτικῆς σαπίλας. Ἐάν, κατὰ τὴν σωκρατικὴ ἀντίληψη, ἡ ἀξία τῆς πολιτείας ἔχει ὡς μέτρο ἀποτίμησης τὴν ἠθικὴ βελτίωση τῶν πολιτῶν της, δύσκολα μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ὅτι ἡ ἠθικὴ στάθμη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ εἶναι κατὰ πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τοὺς ἀτομοκεντρικοὺς ὑπηκόους τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ δεσποτισμοῦ στὴν Δύση.

Καὶ σίγουρα, οἱ σύγχρονοι Νεοέλληνες ὑποτελεῖς καὶ τὸ δοσίλογο κατεστήμενο ποὺ τοὺς κυβερνᾶ, μὲ τὴν δική τους συναίνεση καὶ ἀνοχή, δὲν εἶναι παρὰ θλιβεροὶ νανίσκοι ἀπέναντι στοὺς βορειοκορεάτες δράκοντες. Ἐλλείψει μάλιστα ἄλλης, καλύτερης ἐναλλακτικῆς λύσης ὁ βορειοκορεατικὸς τρόπος θὰ ἦταν ἔξοχος γιὰ τὴν ἐξόντωση τῆς νεοελληνικῆς καθεστυκίας τάξης, ποὺ τὸ ἀθλιότερο μεταπολιτευτικό της τερατούργημα εἶναι ἡ Συριζαία Ἀριστερά, ἀλλὰ καὶ μία ἐνδεδειγμένη δίαιτα γιὰ τὴν ἀποβολὴ τοῦ νεοελληνικοῦ φιλοτομαρισμοῦ. Ἂν μὴ τί ἄλλο, ἡ παραγωγικὴ ἀξιοποίηση τῶν παρασίτων τῆς κυβερνώσας Ἀριστερᾶς σὲ ἕνα βορειοκορεατικὸ στρατόπεδο ἐργασίας θὰ ἀποτελοῦσε ἀκριβοδικία τῆς ἱστορικῆς Νέμεσης, ἀλλὰ καὶ θὰ τὰ καθιστοῦσε, ἐπιτέλους, κοινωνικῶς ὠφέλιμα.

Ἂν οἱ Βορειοκορεάτες εἶναι ὑπήκοοι τοῦ αὐτοκράτορα, ἐνῶ οἱ «ἐλεύθεροι λαοί» τῆς Δύσης εἶναι ὑπήκοοι τῆς χρηματιστικῆς κοινοβουλευτικῆς ὀλιγαρχίας, διέπονται, ὡστόσο, ἀπὸ ἕνα ἀξιοθαύμαστο συλλογικὸ πνεῦμα καὶ εἶναι ἀφοσιωμένοι στὴν εὐπραγία τῆς ἐθνικῆς τους κοινότητας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦν ἕνα ὑψηλὸ νόημα ζωῆς. Ὡς πρὸς τὸ τελευταῖο, ἡ σύγκριση μὲ τὴν καπιταλιστικῶς ἀναπτυγμένη Νότιο Κορέα εἶναι ἐνδεικτική. Ὁ κορεατικὸς νότος παρουσιάζει τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ αὐτοκτονιῶν μεταξὺ τῶν 35 βιομηχανικῶν χωρῶν-μελῶν τοῦ ΟΟΣΑ, ἐνῶ τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ αὐτοκτονιῶν ἐντὸς τῆς Νοτίου Κορέας παρατηρεῖται μεταξὺ τῶν φυγάδων ἀπὸ τὴν Βόρειο Κορέα.

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Βορειοκορεάτες θέλουν νὰ διευθετήσουν τὴν πολιτικὴ ὀργάνωση τῆς κοινωνίας τοὺς εἶναι ἀποκλειστικὰ δικό τους ζήτημα. Κατὰ γενικὸ κανόνα, κάθε λαὸς ἔχει τοὺς ἡγέτες ποὺ τοῦ ἀξίζουν, ἐκτὸς καὶ ἂν ὁ ἴδιος ὁ λαὸς ἀποφασίσει τὸ ἀντίθετο. Στὸ κάτω-κάτω ἂν δὲν ἐπιθυμοῦσαν τὸ καθεστὼς τῆς δυναστείας τῶν Κίμ, ἐδῶ καὶ ἑβδομήντα χρόνια θὰ τὸ εἶχαν ἀνατρέψει ἢ τουλάχιστον θὰ ἐπιχειροῦσαν νὰ τὸ κάνουν. Ἐμεῖς ἀλλοῦ θέλουμε νὰ σταθοῦμε. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ θαυμαστὴ ἀξιοπρέπεια ποὺ ἐπιδεικνύει αὐτὸς ὁ λαός, ἔχοντας κερδίσει τὴν ἐθνική του ἀνεξαρτησία ὕστερα ἀπὸ ἕναν πόλεμο ποὺ τοῦ στοίχισε ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ἡ Βόρειος Κορέα –τῶν 25 ἑκατομμυρίων κατοίκων καὶ τῶν 10 εκατομμυρίων στρατιωτῶν- ἀντιστέκεται πεισματικὰ στὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλιστικὸ ἡγεμονισμὸ κινητοποιώντας ὅλες τὶς δυνάμεις της γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς αὐτοτέλειάς της.

Αὐτὲς τὶς μέρες δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ θαυμάσουμε τὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ τὸ πατριωτικὸ παράστημα ποὺ ἐπιδεικνύει ἀπέναντι στὶς ἰταμὲς προκλήσεις τῆς ἰσχυρότερης πολεμικῆς μηχανῆς τοῦ πλανήτη. Ἡ προσπάθεια ἀνάσχεσης τῆς ἀμερικανικῆς παρακμῆς ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες τῆς ἐξουσίας στὶς ΗΠΑ στοχεύει στὴν καθυπόταξη τῆς ἀναδυόμενης κινεζικῆς ὑπερδύναμης. Ἡ Κίνα εἶναι ὁ στρατηγικὸς στόχος τῶν ΗΠΑ καὶ ἡ Βόρειος Κορέα τὸ τοπικό τους πρόγευμα. Ὅπως ὅλα δείχνουν, οἱ Βορειοκορεάτες εἶναι τὸ ἑπόμενο ὑποψήφιο θύμα τῆς κλιμάκωσης τοῦ τέταρτου παγκόσμιου πολέμου (τοῦ δεύτερου θέρμοῦ καὶ τοῦ προηγούμενου ψυχροῦ), ποὺ εἶχε ὡς πρῶτα θύματα τοὺς Σέρβους, μὲ τελικὸ πυρηνικὸ ἀποδέκτη τοὺς Κινέζους.

Τὸ κλειδὶ τῆς βορειοκορεατικῆς ἀξιοπρέπειας βρίσκεται στὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ στὴν ἀκλόνητη πίστη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ στὴν παράδοση, τὶς ἀξίες καὶ τὶς δυνάμεις του. Ὁ βορειοκορεατικὸς ἐθνισμὸς δὲν εἶναι σωβινισμός, γιατί δὲν φιλοδοξεῖ νὰ καθυποτάξει ἄλλα ἔθνη, ἀλλὰ νὰ ὑπεραμυνθεῖ τῆς ὑπόστασής του. Οἱ Βορειοκορεάτες παραδίδουν μὲ τὸ ζωντανὸ τοὺς παράδειγμα μαθήματα ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας στὸν σημερινὸ εὐρώδουλο Νεοέλληνα Γραικύλο καὶ δίνουν ἕνα ἠχηρὸ χαστούκι στοὺς ἀριστεροὺς Κουίσλιγκς τῶν Ἀθηνῶν.

Παραθέτουμε ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὴν κομματικὴ βορειοκορεατικὴ ἐφημερίδα γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ σύγχρονου φιλελεύθερου ἀστικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ, ποὺ φέρει τὴν ὀνομασία τῆς «πολυεθνικῆς καὶ πολυφυλετικὴς κοινωνίας», ποὺ στοχεύει στὴν δημιουργία ἑνὸς πολύχρωμου μαζοπολτοῦ καθυποταγμένων καὶ αὐτάρεσκων δούλων τοῦ Κεφαλαίου. Τὸ ἀφιερώνουμε ἐξαιρετικὰ στοὺς ἀριστεροὺς ὀπαδοὺς τῆς πολυπολιτισμικότητας, τῆς πολυεθνικότητας, καὶ τῆς πολυφυλετικότητας, καὶ εἰδικὰ στὶς ἀκροαριστερὲς τοὺς παρονυχίδες.

Πέτρος Σεραφεὶμ

 

 

Η ΙΔΕΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

Προσφάτως, στὴν Νότιο Κορέα ἐκτυλίσσεται ἕνα παράξενο παιχνίδι ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ θεμελιώδους χαρακτήρα τῆς φυλῆς μας καὶ τὴν δημιουργία μίας «πολυεθνικῆς καὶ πολυφυλετικής» κοινωνίας.

Οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλη αὐτὴν τὴν φασαρία διαδίδουν συγχυτικὲς φῆμες, ὅπως ὅτι ἡ Νότιος Κορέα εἶναι μία «πολυφυλετικὴ περιοχή» ἀναμεμειγμένη μὲ τὸ αἷμα Ἀμερικανῶν καὶ διαφόρων ἄλλων φυλῶν, ὅτι πρέπει νὰ «ξεπεράσουμε τὸν ἐθνικισμό» καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀγκαλιάσουμε τὴν «ἐμπεριεκτικότητα καὶ τὴν ἀνοικτότητα ἑνὸς πολυεθνικοῦ ἔθνους» ὅπως οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

Οἱ ἴδιες οἱ λέξεις πληγώνουν τὸ αἴσθημα τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ σοβαρὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντεθνικὴ θεωρία τῆς «πολυεθνικῆς-πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας» ἔχει ἤδη πάει πέρα ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς συζήτησης. Ἤδη ἔχουν ἀποφασίσει ὅτι ἀπὸ τὸ 2009 περιεχόμενο ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν «πολυφυλετική-πολυεθνικὴ κουλτούρα» θὰ περιλαμβάνεται στὴν ὕλη τῶν βιβλίων τοῦ δημοτικοῦ, τοῦ γυμνασίου καὶ τοῦ λυκείου, τὰ ὁποία μέχρι τώρα τόνιζαν ὅτι οἱ Κορεάτες εἶναι «ἀπόγονοι του Ντανγκοῦν»[1], τῆς «ἴδιας αἱματογραμμῆς»  καὶ τῆς «ἰδῖας φυλῆς», καὶ νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς ὅρους «οἰκογένειες διεθνικοῦ γάμου» καὶ «οἰκογένειες ξένων ἐργατῶν» μὲ τὸν ὄρο «πολυεθνικὲς οἰκογένειες». Αὐτὴ εἶναι μία ἀπαράδεκτη ἐνέργεια, ἡ ὁποία καθιστὰ ἀδύνατη τὴν καταστολὴ τῆς ὀργῆς τοῦ λαοῦ καὶ τῆς φυλῆς μας.

Γιὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ συμπέρασμα, ἡ ἐπιχειρηματολογία περὶ «πολυεθνικῆς-πολυφυλεκτικῆς κοινωνίας», πού διαλαλοῦν οἱ φιλοαμερικανοὶ λακέδες τῆς Νοτίου Κορέας, εἶναι ἕνα ἀσυγχώρητο ἐπιχείρημα, ποὺ ἐπιδικιώκει τὴν ἐξάλειψη τῆς φυλῆς μας ἀρνούμενο τὴν ὁμοιογένεια τῆς κορεατικῆς φυλῆς καὶ τὴν μετατροπή της σὲ μία κοινωνία μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Νότιο Κορέα, νὰ τὴν καταστήσει ἕνα συνονθύλευμα, νὰ τὴν ἐξαμερικανίσει.

Ἡ φυλὴ (ἐθνικὴ ὁμάδα) εἶναι μία κοινωνικὴ μονάδα ἀποτελούμενη ἀπὸ ἐθνικὰ συστατικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ ἱστορικῶς καὶ μία κοινότητα ποὺ μοιράζεται ἕνα κοινὸ πεπρωμένο καὶ ἡ ὁποία ὑφίσταται ἐπειδὴ διαθέτει ἕναν χαρακτήρα ποὺ τὴν διακρίνει ἀπὸ τὶς ἄλλες φυλές. Ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ ὅπλο στὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξέλιξη. Λόγω αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ὅλες οἱ φυλὲς ὑπολήπτονται τῆς μοναδικότητάς τους καὶ τονίζουν τὴν ἐξοχότητά τους καὶ κάνοντὰς το αὐτὸ ἐνδυναμώνουν τὴν ἀφύπνιηση καὶ τὴν ἑνότητα τῶν συστατικῶν στοιχείων τῆς φυλῆς. Σήμερα, μὲ τὸ κύμα τῆς «παγκοσμιοποίησης» νὰ πλημμυρίζει τὸν κόσμο, τὰ ἔθνη βρίσκονται ἀντιμέτωπα μὲ αὐτήν, ἐμμένουν στὸν ἐθνικὸ χαρακτήρα τους καὶ ὀρθώνουν τείχη γιὰ νὰ τὴν προστατεύσουν. Δὲν ὑπάρχει ἔθνος ἢ φυλὴ ποὺ νὰ ἔχει ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του.

Στὴν πραγματικότητα, ὅπου ἡ ξένη κυριαρχία καὶ ἡ ἀποικιοκρατία ἀπειλεῖ τὶς τύχες τῶν πιὸ ἀδύναμων φυλῶν, ἡ ἄρνηση τῆς μοναδικότητας καὶ τῆς ἐξοχότητάς της ὁμοιογενοῦς μας φυλῆς εἶναι μία πράξη προδοσίας ποὺ κηρύττει τὸν πνευματικὸ ἀφοπλισμὸ τῆς φυλῆς.

Οἱ φιλοαμερικανοὶ προδότες ποὺ ἐξυμνοῦν τὰ ἐπιχειρήματα τῆς «πολυεθνικῆς-πολυφυλετικῆς κοινωνίας» δὲν διαθέτουν οὔτε κὰν στοιχειώδη κατανόηση τῆς ἔννοιας τῆς φυλῆς ἢ τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης τῆς κοινωνίας καὶ εἶναι χοντροκέφαλοι δίχως τὸ παραμικρὸ ἐθνικὸ πνεῦμα.

Ἡ ὁμοιογένεια, τὴν ὁποία καμία ἄλλη φυλὴ στὸν κόσμο δὲν διαθέτει, εἶναι τὸ καμάρι τῆς φυλῆς μας καὶ ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ τῆς ἀπαραίτητης ἑνότητας στὸν ἀγώνα γιὰ διηνεκῆ ἀνάπτυξη καὶ εὐημερία. Ἐπειδὴ ἡ ὁμοιογένεια τῆς φυλῆς εἶναι τόσο πολύτιμη, ὁ λαός μας ἔχυσε τὸ αἷμα του καὶ θυσίασε τὴν ζωή του γιὰ νὰ βαδίσει τὸ μακρὺ καὶ δύσκολο δρόμο τῆς ἐπανενοποίησης [τῆς Κορέας] καὶ ἐπενδύουμε τὴν ἐπέτειο τῆς ἐπανενοποίησης μὲ ὅλη τὴν πατριωτική μας ζέση. Ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ διαφυλάξουμε τὴν ὁμοιογένειά της φυλῆς μας, δὲν μποροῦμε νὰ προστατεύσουμε οὔτε τὴν τύχη τῆς ἴδιας οὔτε τῶν μελῶν τῆς ἀπέναντι στὰ ἀμερικανικὰ σχέδια γιὰ τὴν κυριαρχία ἐπὶ τῆς χώρας μας, οὔτε μποροῦμε νὰ ἐμποδίσουμε τὰ σχέδια τῶν Ἰαπώνων ἀντιδραστικῶν νὰ εἰσβάλουν ἐκ νέου στὴν χώρα μας βάσει τῶν διεκδικήσεών τους ἐπὶ τῶν νησίδων Ντόκντο.

Ὁ ἀντεθνικὸς χαρακτήρας τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς «πολυεθνικῆς-πολυφυλετικῆς κοινωνίας» συνίσταται στὸ ὅτι αὐτὰ ἀρνοῦνται αὐτὴ καθαυτὴν τὴν φυλὴ καὶ παραδίδουν τὸ ἔθνος καὶ τὴν φυλὴ στοὺς ἰμπεριαλιστές.

Ὅταν ὁ λαός μας καλεῖ ὁλόκληρο τὸν κορεατικὸ λαὸ νὰ ἑνώσει τὴν δύναμή του γιὰ νὰ ἑνώσει τὴν πατρίδα καὶ νὰ ὑψώσει τὸ μεγαλεῖο τῆς ὁμοιογενοῦς φυλῆς, ἀποτελεῖ σοβαρὸ πρόβλημα τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἐπιχειρήματα στὴν Νότιο Κορέα ποὺ ἀρνοῦνται τὴν φυλὴ καὶ ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ἐξαλείψουν. Σήμερα εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς ἐνοποίησης καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας γιὰ νὰ δώσουμε τέλος στὰ 60 χρόνια διχοτόμησης μεταξὺ Βορρᾶ καὶ Νότου καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουμε τὴν δομικὴ ὁμοιογένεια τῆς φυλῆς, καὶ τὸ ρεῦμα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς εἶναι νὰ διευθετήσουμε τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα ποὺ τὴν ἀφοροῦν. Ἡ ἐπιχειρηματολογία περὶ μίας «πολυεθνικῆς-πολυφυλετικῆς κοινωνίας» εἶναι ἕνα δηλητήριο ποὺ ἐξασθενίζει τὴν βασικὴ ἰδεολογία αὐτῆς τῆς ἐποχῆς καὶ ἐντάσσεται στὴν πολιτικὴ ποὺ ἀντίκειται στὴν ἐπανενοποίηση τῆς χώρας. Τὰ ἀντεθνικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ ἀντιβαίνουν τὴν κατεύθυνση τοῦ λαοῦ τῆς Βορείου Κορέας, εἶναι σαφῶς τὸ ἀποτέλεσμα ἐγκληματικῶν σχεδίων φιλοαμερικανικῶν ὁμάδων, στὶς ὁποῖες συμπεριλαμβάνεται τὸ Μέγα Ἐθνικὸ Κόμμα, καὶ τοῦ παρασκηνιακοῦ ἐλέγχου τῶν Ἡνωμένων Πολιτείων γιὰ νὰ καταστήσουν διαφορετικὴ τὴν αἱματογραμμὴ τοῦ Νότου μὲ τὸν Βορρᾶ, νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐπανενοποίηση τῆς χώρας καὶ νὰ καταστήσουν μόνιμη τὴν διαίρεση τῆς κορεατικῆς φυλῆς.

Τὸ ζήτημα περὶ πολυφυλετικοῦ λαοῦ, ποὺ ἀνακινεῖται στὴν Νότιο Κορέα, ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὰ προϊόν της ἀμερικανικῆς στρατιωτικῆς κατοχῆς τῆς Νοτίου Κορέας. Τὸ πόσο καταπτοημένα πρέπει νὰ εἶναι αὐτὰ τὰ στοιχεῖα φαίνεται στὸ ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἀξιώνουν τὴν στρατιωτικὴ ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ δίδοντας τέλος σὲ αὐτὴν τὴν τραγωδία, ἀλλὰ ἀπεναντίας προσπαθοῦν νὰ καταστήσουν τὸ ὅλο πρόβλημα μέρος τῆς κοινωνίας.

Ἡ ἐπιχειρηματολογία περὶ «πολυεθνικῆς-πολυφυλετικῆς κοινωνίας», ποὺ καθιστὰ ἀδύνατη τὴν καταστολὴ τῆς ντροπῆς καὶ τῆς ὀργῆς τῆς ἴδιας της κορεατικῆς φυλῆς, ποὺ σέρνεται ἀνοικτὰ μέσα στὴν Νότιο Κορέα καὶ γίνονται προσπάθειες γιὰ νὰ καταστεῖ πραγματικότητα, καταδεικνύει πόσο ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν νὰ κάνουν τὸν κόσμο μονοπολικό.

Ὅλα τὰ τμήματα τοῦ λαοῦ τῆς Βορείου Κορέας πρέπει νὰ ἀπορρίψουν κατηγορηματικὰ τὰ ἀντεθνικὰ σχέδια τῶν λακέδων προδοτῶν νὰ ἐξακοντίσουν τὴν ἐθνική μας ταυτότητα καὶ τὸ φυλετικό μας χαρακτήρα, νὰ σπιλώσουν τὴν αἱματογραμμὴ τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ τὴν ἐξαλείψουν. Πρέπει ἐπίσης νὰ θέσουν στὴν πρώτη γραμμὴ τὸ ζήτημα τῆς φυλῆς, νὰ θέσουν τὰ πάντα μέσα στὸ πλαίσιό της καὶ νὰ διεξάγουν ἐνεργὰ τὸν πατριωτικὸ ἀγώνα γιὰ νὰ τὴν προστασία τῆς κορεατικῆς φυλῆς καὶ τῆς ἐπανενοποίησης τῆς χώρας.

Ἐφημερίδα «Ροντὸνκ Σιμούν»-Ὄργανο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος τῆς ΛΔ Κορέας, 27 Ἀπριλίου 2006

Πηγή: https://espressostalinist.com

[1] Σύμφωνα μὲ τὸν μύθο, ἡ Χώρα τῆς Πρωινῆς Γαλήνης ἢ Σασὸν (ἡ δυτικῶς ἀποκαλούμενη «Κορέα») γεννήθηκε ἀπὸ τὸ σμίξιμο μίας ἀρκούδας, ποὺ πῆρε τὴν μορφὴ γυναίκας, μὲ τὸν ἄρχοντα Χαντούγκ, ἀπὸ τὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε ὁ Ντανγκοῦν, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τὸ κράτος Γκοζόσεον τὸ 2333 π.Χ., ποῦ ἦταν τὸ ἀρχαιότερο κορεατικὸ κράτος. Ὁ Ντανγκοῦν θεωρεῖται ὁ γενάρχης ὅλων τῶν Κορεατῶν. (Σ.τ.Μ.)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: