ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: ΜΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἡ οἰκονομικὴ ἐλὶτ τῆς Βαρκελώνης σχεδιάζει ἁπλῶς νὰ ἀνταλλάξει τὴν Μαδρίτη μὲ τὶς Βρυξέλλες ὡς πάτρωνά της καὶ στηρίζεται στὴν δημαγωγία περὶ «ἀνεξαρτησίας» προκειμένου νὰ ἀποκρύψει τὰ σχέδιά της, τὰ ὁποία προωθεῖ διαμέσου τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσει τὸ καταλανικὸ κοινό, τὸ ὁποῖο πιστεύει ὅτι ψηφίζει ὑπὲρ τῆς «ἀνεξαρτησίας» τῆς χώρας του.

Ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο ὅτι τὸ καταλανικὸ δημοψήφισμα ἀποκάλυψε τὴν βαθιὰ ὑποκρισία τῆς ἱσπανικῆς καὶ τῆς εὐρωενωσιακῆς ἐλίτ, εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑποστήριξή τους πρὸς τὶς αὐτονομιστικὲς ἐπιδιώξεις σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου καὶ τὴν σκληρὴ κριτικὴ ποὺ συχνὰ διατυπώνουν κάθε φορὰ ποὺ κυβερνήσεις τοῦ Νότου καθίστανται ὕποπτες γιὰ χρήση βίας ἐναντίον τῶν πολιτῶν τους.

Αὐτὲς οἱ πολὺ σημαντικὲς ἐπισημάνσεις εἶναι καίριες προκειμένου νὰ ἀπασχολήσουν τὸ εὐρύτερο κοινό, ἀλλὰ ὅταν ἀσχολούμαστε μὲ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα τῆς καταλανικῆς αὐτονομίας ἡ δημαγωγικὴ χαιρεκακία γιὰ τὴν ὑποκρισία τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν ἀποτελεῖ τὴν κατάλληλη βάση γιὰ νὰ προσεγγίσουμε σωστὰ τὰ θέμα. Παρότι ἀληθεύει ὅτι τὸ καταλανικὸ ζήτημα ἔχει μία μακρὰ ἱστορία, ἀληθεύει ἐξίσου ὅτι τὸ ἱσπανικὸ σύνταγμα ἀπαγορεύει τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῶν ἐπιμέρους κοινοτήτων τῆς χώρας, καθιστώντας ἔτσι «παράνομο» αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος.

Τὸ ζήτημα λοιπὸν μετατοπίζεται στὸ ἐρώτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴν νομιμότητα τοῦ ἑνιαίου βασιλείου τῆς Ἱσπανίας καὶ τὸ ἂν θὰ πρέπει τελικῶς νὰ τηρεῖται ὁ ἀνώτατος νόμος τῆς χώρας -καὶ ἐὰν εἴμαστε ἀντικειμενικοὶ δὲν ὑπάρχει, πρὸς τὸ παρόν, ἡ ἀξίωση νὰ μὴν τηρεῖται, ἀκόμη κι ἂν αὐτὸ θεσπίστηκε πρὸ ἀρκετῶν δεκαετιῶν.

Ὡς ἐκ τούτου, οἱ αὐτονομιστὲς μετέρχονται τακτικὲς «ἔγχρωμης ἐπαναστάσεως» προκειμένου νὰ προκαλέσουν τὸ κράτος νὰ δώσει μία βίαιη ἀπάντηση, τὴν ὁποία κατόπιν θὰ ἀξιοποιήσουν κατὰ τὸ δοκοῦν, ἐπιδιδόμενοι σὲ μία ἐκστρατεία κυβερνοπολέμου, ὁ στόχος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀπονομιμοποίηση τοῦ ἱσπανικοῦ κράτους καὶ ἡ ἀπόκτηση διεθνοῦς ὑποστήριξης στὴν ὑπόθεσή τους.

Οἱ αὐτονομιστὲς ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀνεξαρτητοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, διότι οἱ ἱστορικὲς ἐθνοπεριφερειακὲς τους διαφορὲς μὲ τὴν Μαδρίτη εἶναι, ὑποτίθεται, ἀσυμφιλίωτες. Τοῦτο ὅμως εἶναι μᾶλλον παράδοξο, ἀφοῦ ἡ τοπικὴ κυβέρνηση τῆς Καταλωνίας τάσσεται ὑπὲρ μίας πολυπολιτισμικῆς στάσης ἔναντι τῶν πολιτισμικῶς διαφορετικῶν μὲ τοὺς Καταλανοὺς μεταναστῶν, παρότι δηλώνει ὅτι πολιτισμικῶς παρόμοιοι λαοὶ (δηλαδὴ οἱ Ἱσπανοὶ καὶ οἱ Καταλανοί) δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν στὴν ἴδια χώρα.

Ἐπιπλέον, ἕνα ἄλλο παράδοξο εἶναι, ἀφενός, ὅτι ἡ Καταλωνία πιστεύει ὅτι ἡ Γερμανία θὰ πρέπει νὰ «μοιραστεῖ τὸν πλοῦτο της» βοηθώντας τὰ φτωχότερα κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀλλά, ἀφετέρου, ἡ ἴδια δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ τὸ πράξει ὑποστηρίζοντας οἰκονομικᾶ τὶς φτωχότερες περιφέρειες τῆς Ἱσπανίας. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση οἱ αὐτονομιστὲς ἐπιθυμοῦν ἡ Καταλωνία νὰ γίνει μέλος της μετὰ τὴν ἀνεξαρτητοποίησή της, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ συμμετάσχει ἡ χώρα στὸ ΝΑΤΟ, πράγμα τὸ ὁποῖο οὐσιαστικὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ πάψει πιὰ ἡ καταλανικὴ ἐλὶτ νὰ ἔχει ὡς πάτρωνά της τὴν Μαδρίτη καὶ νὰ τεθεῖ ὑπὸ τὴν πατρωνία τῶν Βρυξελλῶν.

Ἐὰν ἰδωθεῖ τὸ ζήτημα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ γωνία, τότε τὸ καταλανικὸ ζήτημα ἀφορᾶ λιγότερο τὴν «ἀνεξαρτησία» τῆς Καταλωνίας καὶ περισσότερο τὴν διαμάχη μεταξὺ τῆς ἱσπανικῆς καὶ τῆς καταλανικῆς ἐλὶτ γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἔχει «τὸ πάνω χέρι» στὴν Καταλωνία. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις, ὡστόσο, ὁ μέσος ἄνθρωπος (εἴτε Ἱσπανός, εἴτε Καταλανὸς εἴτε ἄλλος ἐντόπιος κάτοικος τοῦ Ἱσπανικοῦ Βασιλείου) θὰ εἶναι τὸ θύμα, ἐὰν τὰ πράγματα συνεχίσουν νὰ ἐξελίσσονται ἐντὸς τοῦ πλαισίου ἑνὸς δεύτερου ἱσπανικοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἤ, τουλάχιστον, πρὸς μία ἐξέγερση σὰν ἐκείνη, παλαιότερα, τῶν Βάσκων.

Τὸ καταλανικὸ ζήτημα, ὡστόσο, δὲν ἐπηρεάζει μονάχα τὴν Ἱσπανία καὶ τὴν τεταμένη βορειοανατολική της περιφέρεια, καθὼς θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη, ἐὰν ἡ Ἀλγερία βρεθεῖ στὴν δίνη μίας διαπάλης ἐπίδοξων δελφίνων μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς παραμονῆς τοῦ Ἀμπντελαζὶζ Μπουτεφλίκα στὴν προεδρία τῆς χώρας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἕνα νέο κύμα μαζικῆς μεταναστεύσεως πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἀσφαλῶς, κάτι τέτοιο στηρίζεται ἁπλῶς στὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ γηραλέος Ἀλγερινὸς ἡγέτης κάποια στιγμὴ θὰ πεθάνει, ἐνῶ θὰ ἐξελίσσεται ἡ ὄξυνση τοῦ καταλανικοῦ ζητήματος, καὶ ὅτι ἡ ἀβεβαιότητα ὡς πρὸς τὴν διαδοχὴ του μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἐνδεχομένως ἄλλον ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο στὴν χώρα ἢ νὰ δημιουργήσει ἔντονες φοβίες ὡς πρὸς ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἔχει σημασία νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἱσπανία ἀπειλεῖται μὲ διάσπαση ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία χρειάζεται νὰ παραμείνει ἰσχυρὴ γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὰ σύνορά της ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη ἀπὸ τὴν δράση τῶν δικτύων λαθρομεταναστεύσεως ποὺ ἔχουν τὴν ἕδρα τοὺς στὸ Μαρόκο. Ἡ κύρια διεθνὴς συνέπεια ποὺ θὰ προκληθεῖ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἀσθενοῦς ἱσπανικοῦ κράτους εἶναι ὅτι τοῦτο θὰ μποροῦσε νὰ ἐνθαρρύνει τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνεξέλεγκτης μετανάστευσης πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐὰν ἡ ἱσπανικὴ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ θέσει ὡς προτεραιότητά της τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αὐτονομιστῶν διαφυλάσσοντας τὰ σύνορά της στὸν βορρᾶ.

Γενικῶς, τὸ καταλανικὸ ζήτημα εἶναι κατὰ πολὺ πιὸ σύνθετο ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται καὶ ἀπὸ μία, ὑποτίθεται, ἐλευθερόφρονα λογική, ἡ ὁποία διατείνεται ὅτι τὸ κατεξοχὴν γνώρισμα τῆς δημοκρατίας εἶναι ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ψηφίζει γιὰ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει καὶ ὅποτε τοῦ ἀρέσει, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνει σὲ μία ὁποιαδήποτε ὀργανωμένη πολιτεία. Ἐπιπλέον, τὸ γεγονὸς ὅτι, πέρα ἀπὸ τὴν καταλανικὴ αὐτονομιστικὴ δημαγωγία, στὴν πραγματικότητα ἡ οἰκονομικὴ ἐλὶτ τῆς Βαρκελώνης σχεδιάζει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν πατρωνία τῆς Μαδρίτης γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὴν πατρωνία τῶν Βρυξελλῶν, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Καταλωνία δὲν θὰ γίνει ποτὲ «ἀνεξάρτητη»  ὅπως θέλουν οἱ διοργανωτὲς τοῦ δημοψηφίσματος νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ πιστέψει.

Andrew Korybko, 1η Ὀκτωβρίου 2017

Μετάφραση: Σωτήρης Γιαννέλης

Τίτλος πρωτοτύπου: The Catalan Referendum is a classic bait-and-switch operation by Barcelona

Πηγή: http://the duran.com

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: