Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ὅπως λέει καὶ ἕνα γνωστὸ ἀναρχικὸ ρητό: “Ὁ ἀγνας ἐνάντια στὴν ἐξουσία εἶναι ὁ ἀγνας τῆς μνήμης ἐνάντια στὴν λήθη”. Καὶ τος ἀναρχικοὺς –ὅταν εἶναι πραγματικοὶ ἀναρχικοὶ κι ὄχι θλιβερὰ καἀνώδυνα συμπληρώματα τοῦ Συστήματος- πρέπει νὰ τοὺς ἀκοῦμε πολύ προσεκτικά, γιατί ἔχουν πολὺ σωστὰ πράγματα νὰ καταλογίσουν στὴν ἑκάστοτε ἐξουσία –ποὺ καὶ ἡ καλύτερη δυνατὴ νὰ εἶναι, δὲν παύει νὰ ἀποτελεῖ μηχανισμὸ καταπίεσης τοῦ ἀνθρώπου.    

Ἂς ξαναθυμηθοῦμε λοιπὸν ὁρισμένα πράγματα ποὺ εἰπώθηκαν θαρρετὰ πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια καὶ ἂς ἀναλογισθοῦμε πόσο ἐπίκαιρα παραμένουν γιὰ τοὺς στόχους τῆς Ἐξουσίας ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐξανδραποδίσει ἀλλὰ νὰ μεταλλάξει τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη φύση ὥστε αὐτὴ νὰ εἶναι συμβατὴ σὲ ἕνα σύστημα παγκοσμίου φιλελεύθερου ὁλοκληρωτισμοῦ.

Η τεχνολογία ἀλλαγῆς φύλου δὲν ξέρω πόσο χειραφετικὴ διάσταση μπορεῖ νὰ ἔχει. Γιὰ νὰ εἶμαι ἀκριβέστερος ξέρω ὅτι εἶναι μία μορφὴ χειρίστου τύπου χειραγώγησης. Κι ὅποιος δὲν τὸ καταλαβαίνει αὐτὸ ἂς δεῖ σήμερα ποιοὶ εἶναι ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν. Αὐτοὶ ποὺ εἶναι πιὸ ρατσιστὲς στὴν παγκόσμια πολιτική τους, αὐτοὶ ποὺ πᾶνε νὰ ἐπιβάλλουν τὴν δική τους νοοτροπία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ ὅλο τὸν πλανήτη, αὐτοὶ ποὺ ἐπιβάλλουν μὲ ὄρους γενοκτονίας τὰ οἰκονομικά, πολιτικὰ καὶ λοιπὰ γεωστρατηγικ τους συμφέροντα, αὐτοὶ εἶναι ποὺ πᾶνε νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν ὅλη τὴν προβληματικὴ τῶν LGBTQ1 κι ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ξέρουμε.

Ἔχουμε ἐδῶ καὶ ἐπιστήμη, καὶ ὑπάρχει διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ἐπιθυμία. 

Φυσικὰ καὶ ἐδῶ ἐμπλέκεται τὸ φαντασιακὸ συνειδησιακὸ πνευματικὸ στοιχεῖο, στὴν ἐπιθυμία, ἀλλὰ ἀκριβῶς λόγω αὐτοῦ τοῦ πράγματος, σὲ ἀλλοτριωμένη κοινωνία, σὲ κοινωνία στὴν ὁποία ἔχουμε ἀπόπειρα ἐκτακτικς ἀνάσας καὶ διεξόδου τῶν ρων ἀναπαραγωγῆς τοῦ κεφαλαίου, πράγμα ποὺ θὰ τὸ δοῦμε στὸ ἱστορικὸ κομμάτι, μέσω δημιουργίας τεχνητῶν ἀναγκῶν στὸν ἄνθρωπο, ἄρα μέσω μίας βιομηχανίας ἐπιβολῆς τεχνηέντως ἐπίπλαστων ἀναγκῶν στὸν ἄνθρωπο, τὸ νὰ μιλᾶμε μὲ τέτοια εὐκολία γι’ αὐτὰ τὰ θέματα εἶναι νερὸ στὸ μύλο τῆς χειραγώγησης.

Δὲν μπορεῖ δηλαδὴ νὰ ἐπιβάλλεται στὰ πλαίσια τῆς Διατλαντικῆς πολιτικῆς ἐπενδύσεων, νὰ ἐπιβάλλονται καὶ τέτοια φαινόμενα, ἐπιβολὴ δηλαδὴ τῆς ἀλλαγῆς φύλου, τῶν γάμων καὶ τῆς τεκνοθεσίας μεταξὺ ὁμοφύλων, καὶ ἐμεῖς νὰ θεωροῦμε ὅτι αὐτὸ εἶναι προοδευτικὸ φαινόμενο.

Δηλαδή, ἐὰν ἀγνοήσουμε τὸν βιολογικὸ πυρήνα, τὸ βιολογικὸ ὑπόστρωμα τῶν ἀναγκῶν φυσιογνωστικὰ ἐπακριβῶς προσδιοριζόμενο, δηλαδὴ ἂν ἑξαιρέσουμε τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου ὑπάρχει ὁρμονικὸ καὶ ἀνατομοφυσιολογικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπειροελάχιστο ποσοστὸ στὶς περιπτώσεις ἀνατομοφυσιολογικο προσδιορισμοῦ τοῦ φύλου, καὶ ἐκεῖ οἱ ἰατρικὲς παρεμβάσεις μποροῦν νὰ βοηθήσουν, οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες τὶς ὁποῖες ἔχουμε τὴν λεγόμενη μὴ παραδοσιακὴ σεξουαλικὴ προτίμηση εἶναι μορφὲς διάθλασης συγκεκριμένου τύπου ἀλλοτριωμένου καὶ ἀλλοτριωτικοῦ κοινωνικοῦ, στὸ βιολογικό.

Πεῖτε μου σᾶς παρακαλῶ τί θὰ γίνει ἐὰν στὴν παιδικὴ ἡλικία ἢ στὴν ἐφηβεία ἑνὸς παιδιοῦ, ἔρθει ὁ γονέας ἢ ὁ δάσκαλος καὶ τοῦ πεῖ ‘παιδάκι μου τὸ’ ψαξες τὸ φύλο σου; μήπως δὲν εἶσαι ἀγόρι κι εἶσαι κορίτσι;’ ἢ τὸ ἀντίστροφο; Ποῦ θὰ πατήσει; Τί θὰ κάνει στὴν συνέχεια; Ἐὰν τραυματίσεις τὴν φυσιολογικὴ ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ποὺ συνδέεται μὲ τὶς θέσεις καὶ τοὺς ρόλους τοὺς βιολογικὰ προσδιορισμένους ἀπὸ τὸ βιολογικὸ ὑπόστρωμα τῶν ἀναγκῶν τῶν θέσεων καὶ τῶν ρόλων τῶν φύλων, ἔχεις ἀποδομήσει τὸ σύνολο τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς μετέπειτα ζωῆς τοῦ παιδιοῦ. Καὶ αὐτὸ πού σς λέω εἶναι ἀποδεδειγμένο καὶ μὲ ἐμπειρικὸ ὑλικό.

Ὅταν αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὶς ΗΠΑ δίνουν μάχες γιὰ νὰ θεωρηθεῖ ὕψιστο δικαίωμα ἐλευθερίας ἐπιλογῆς τὸ νὰ ἐπιβάλλουν γονεῖς ὁρμονικὴ παρέμβαση μὲ εἰσαγγελικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς ὁρμονικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ ἢ παρεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου σὲ 6χρονα, 9χρονα, 12χρονα, τί εἶναι αὐτὸ ἂν ὄχι γενοκτονία;

Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ ἀποφάσισες ἐξ’ ὀνόματος τοῦ παιδιοῦ νὰ κάνεις προσθετικές, ἀφαιρετικὲς καὶ ἄλλες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ ἄλλες ὁρμονικὲς παρεμβάσεις; Διαβάστε, εἶναι συγκλονιστικὸ τὸ ὑλικὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀποκτᾶ διαστάσεις γενοκτονίας. Ἀποκτᾶ διαστάσεις δηλαδὴ στὰ πλαίσια τῶν ὁποίων ἐπέρχεται τεχνηέντως καὶ ἕνας βιολογικὸς ἐκφυλισμὸς τοῦ ἀνθρώπινου γένους στὶς πιὸ ἀνεπτυγμένες καπιταλιστικὲς χῶρες καὶ οἰκονομίες. Δὲν εἶναι τυχαῖο αὐτὸ τὸ φαινόμενο.

Καὶ δεῖτε ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι χρηματοδοτοῦν συστηματικὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς παρεκκλίσεις, μὲ βιομηχανικὸ μάλιστα τρόπο, καὶ θὰ καταλάβετε. Κάντε μία ἀναζήτηση στὸ διαδίκτυο. Τὴν ἔκανα. Ξέρετε τί ἀνακάλυψα; Δεῖτε πς χρηματοδοτοῦνται ΜΚΟ ποὺ προωθοῦν αὐτὰ τὰ LGBTQ πρότυπα ἀπὸ τὰ βασικὰ μονοπώλια, Microsoft, IBM, Apple, ἢ πάρτε ὅλους τος μεγάλους τραπεζικοὺς ὁμίλους καὶ δεῖτε πς χρηματοδοτοῦν αὐτὰ τὰ πράγματα.

Δεῖτε τί προγράμματα ὑπάρχουν στὴ βιομηχανία τοῦ τουρισμοῦ γιὰ εἰδικὰ πακέτα γιὰ LGBTQ, δεῖτε τί εἰδικὲς πιστωτικὲς κάρτες ἐκδίδονται γιὰ LGBTQ κοινότητες μὲ τὶς προτιμήσεις τους, καὶ πεῖτε μου σᾶς παρακαλῶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι πρωτεύουσα ἐπιλογὴ τῶν πιὸ ἐπιθετικῶν κύκλων τῆς σημερινῆς χρηματιστικῆς ὀλιγαρχίας τοῦ κεφαλαίου, πς μπορεῖ νὰ εἶναι πρόταγμα καὶ σημαία προοδευτικότητας γιὰ κάποιους δῆθεν προοδευτικοὺς χώρους.

Ἐὰν λοιπὸν ἔχουμε μία τέτοια ἀκύρωση τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα συγκρότησης τῆς μελλοντικῆς προσωπικότητας, πιστέψτε με δὲν ὑπάρχει θέμα στὴν μετέπειτα ζωὴ τοῦ ἀτόμου ποὺ νὰ μὴ τὸ διαθλᾶ μέσω αὐτῆς τῆς παρέκβασης, παρέκκλισης, ἀπὸ τὸν ἔμφυλο προσδιορισμὸ τῆς ὕπαρξής του βιολογικά. Αὐτὸ θὰ τὸ δεῖτε καὶ ἐμπειρικά.

Ψάξτε νὰ δεῖτε ἐμπειρικὰ τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ προσανατολισμοῦ μὲ ἢ χωρὶς ἰατρικὴ παρέμβαση, καὶ πεῖτε μου ἂν εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα ἀπὸ τὰ μείζονος κλίμακας προβλήματα τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητας τῆς ἐποχῆς χωρὶς νὰ τὸ διαθλοῦν ἀπὸ αὐτό. Ἔχουμε δηλαδὴ μία ἀντίστροφη διάθλαση, δὲν ἔχουμε μόνο διάθλαση μέσω τοῦ κοινωνικοῦ στὸ βιολογικὸ στὸ ἄτομο, ἀλλὰ ἔχουμε τὸ ἑπόμενο βῆμα τῆς ἀποδόμησης τῆς κοινωνίας μετὰ τὴν ἐπιθετικὴ ἰδεολογία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ.

Δὲν εἶναι μόνο ἡ κοινωνία συνονθύλευμα ἀτόμων ἐγωιστικὰ καὶ ἰδιοτελῶς σκεπτόμενων ὡς πρὸς τὰ κίνητρά τους, ἄρα ποὺ ἀνάγονται στὴ βιολογία τους, ἀλλὰ ἔχουμε ἀκόμα μία μεγαλύτερη ἐπίθεση τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας καὶ προπαγάνδας στὸ βιολογικὸ πυρήνα συγκρότησης τῆς προσωπικότητας, στὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀτόμου ὡς θεμέλιο τς προσωπικότητας.

Δηλαδὴ δὲν τοῦ ἔφτανε ποὺ ἀποδόμησε τὴν κοινωνία σὲ ἄτομα ἰδιοτελῶς σκεπτόμενα, φιλοτομαριστές, ἀλλοτριωμένους κι ἀλλοτριωτικούς, ἀλλὰ πάει νὰ συνθλίψει καὶ τὸν ἴδιο τὸν βιολογικὸ πυρήνα συγκρότησης τῆς ὁποιασδήποτε ἀτομικότητας, ἄρα τῆς προσωπικότητας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ ὑποστεῖ αὐτὴ τὴν συνειδησιακή, ἀσυνείδητη κατὰ κύριο λόγο, μετάλλαξη λόγω αὐτοῦ τοῦ τύπου τῆς χειραγώγησης, καὶ θὰ προσπαθήσει νὰ ἔχει ἀντίστοιχη κατασκευὴ μὲ παρεμβάσεις ἰατρικοῦ καὶ παραιατρικοὺ τύπου πάνω στὸ σῶμα του, θὰ εἶναι τόσο καταρρακωμένος ποὺ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κάνει τίποτα, μὰ τίποτα. 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στρατηγικὰ think tanks ὅπως αὐτὰ τοῦ Stratford σὲ δημόσιες στρατηγικές τους ἐκθέσεις ἀναφέρουν πόσο πρὸς ὄφελος τῶν στρατηγικῶν συμφερόντων τῆς κυριαρχίας τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ ἐπιβολὴ αὐτῶν τῶν LGBTQ προτύπων. Ὄχι μόνο διότι παίζουν γιὰ ἕνα target group καταναλωτικῶν ἀγαθῶν ποὺ προσανατολίζονται σὲ ἄτεκνες καταστάσεις, ὁμοφύλων ζευγαριῶν, ἀτέκνων, μονογονεικῶν κλπ οἰκογενειῶν, ἀλλὰ καὶ διότι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ χειραγωγήσιμο ὑλικό. Εἶναι ἀδύνατο νὰ σηκώσει κεφάλι ὡς πρὸς τὰ ἐπαναστατικὰ θεμελιώδη προτάγματα ἕνα καταρρακωμένο ἄτομο ὡς πρὸς τὸ βιολογικὸ πυρήνα συγκρότησης τῆς προσωπικότητάς του ἐὰν ἔχει ὑποστεῖ μία τέτοια χειραγωγικὴ μετάταξη.”

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Εἰσηγητῆ ἄν. Κάθ. Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτρη Πατέλη στὸ 4ο μάθημα ἀπὸ τὴ σειρὰ διαλέξεων “10 ἁπλὰ μαθήματα Σύγχρονης Ἐπαναστατικῆς Θεωρίας: Κλασικὸς μαρξισμὸς καὶ Λογική»  (2015)

Γιὰ τὴν δήλωσή του αὐτὴ ὁ Δημήτρης Πατέλης ἔπεσε θύμα ἐνορχηστρωμένου δημοσίου διασυρμοῦ στὸν ἔντυπο Τύπο καὶ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ ποικίλους φορεῖς τοῦ νεοφιλελεύθερου λόμπι ποὺ προωθεῖ συστηματικὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς φυλετικῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου. Τὸν κ. Πατέλη οὔτε τὸν γνωρίζουμε προσωπικά, οὔτε συμφωνοῦμε μὲ τὴν πολιτική του ἰδεολογία. Ἀξίζει, ὡστόσο, συγχαρητήριων γιὰ τὴν μοναδικὴ καὶ θαρραλέα στάση του, ἡ ὁποία ξεχωρίζει ἀνάμεσα στὸν ἄθλιο κόσμο τῶν διανοουμένων θεραπαινίδων τοῦ Συστήματος τοῦ πανεπιστημιακοῦ κατεστημένου.

Τὸ φύλο ἀποτελεῖ τὸ πρωταρχικὸ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔσχατη μορφὴ συλλογικῆς ταυτότητας. Ὁ μετανεωτερικὸς μεταμοντέρνος φιλελευθερισμὸς ἀποσκοπεῖ στὴν μετατροπὴ τῶν ἀνθρώπων σὲ ἀτομοκεντρικοὺς δούλους τοῦ κεφαλαίου.

Γι’ αὐτὸ προωθεῖ τὴν καταστροφὴ κάθε μορφῆς συλλογικῆς ταυτότητας καὶ κάθε εἴδους κοινωνικῆς διάστασης τῆς ἀνθρώπινης φύσης, -ἀπὸ τὴν ἐθνική, θρησκευτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ταυτότητα ἕως τὸ ἴδιο τὸ φυσικὸ γεγονὸς τοῦ γένους- καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους ἀπὸ διάφορες συλλογικότητες καὶ ὁμαδικὰ life style ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀνώδυνα γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ Συστήματος, προκειμένου οἱ ὑπήκοοί του νὰ αἰσθάνονται “ἐλεύθεροι”, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα βρίσκονται ὑπὸ τὸν ζυγὸ ἑνὸς πρωτόγνωρου Δεσποτισμοῦ. Τοῦτο καθιστὰ τὸν σύγχρονο φιλελευθερισμὸ ἕνα κατεξοχὴν ἀντικοινωνικὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο συνιστᾶ πλέον ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος.

Γιὰ πρώτη φορᾶ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τὸ φύλο παύει νὰ θεωρεῖται ἀξεχώριστο ἀπὸ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ διαβόητου “μετά-ἀνθρώπου”, μὲ τὴν παρέμβαση στὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν μετάλλαξή της μέσω τῆς βιολογίας καὶ τῆς μηχανολογίας -ἀπὸ τὴν γενετικὴ μηχανικὴ μέχρι τὴν μηχανικὴ τεχνολογία. Ἡ σημερινὴ μετατροπὴ τῆς φυλετικῆς ταυτότητας βάσει ὑποκειμενικῶν ἐπιλογῶν ἢ τεχνητῶν ἐπεμβάσεων ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴν συνένωση ἀνθρώπων μὲ μηχανές, ὅπως ἄλλωστε ὁμολογοῦν ἐπιφανεῖς μελλοντολόγοι τῆς ἐπιστήμης.

Τὸ ἰδεολογικὸ προκάλυμμα γιὰ τὸν μεγάλο μετασχηματισμὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσης σὲ ἕνα πραγματικὸ τερατούργημα εἶναι τὰ ἰδεολογήματα περὶ ἀνθρωπίνων καὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἡ πολιτισμικὴ αἰχμὴ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ εἶναι ἡ σύγχρονη μεταλλαγμένη Ἀριστερά, στὶς ποικίλες ἐκφάνσεις της, ἡ ὁποία καλύπτει τὴν διαδικασία ἐξανδραποδισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ καταστροφῆς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὑπὸ τὸν μανδύα τοῦ προοδευτισμοῦ.

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

-τὸ ἔνζυμο-

1 Ἀρχικά του παγκοσμίου λόμπυ ΛΟΑΤΜ: Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι, Διαφυλικοί, Μεσοφυλικοί.  

Τον Ιούλιο του 2016 είχαμε αναδημοσιεύσει την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχε δώσει ο Δημήτρης Πατέλης στον Γιώργο Γκόντζο στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στην οποία προσέγγισε ζητήματα φύλου και σύγχρονες συστημικές μεταμοντέρνες θεωρίες περί «φυλετικής κατασκευής».

Βλ. https://engymo.wordpress.com/2016/07/10/%ce%b4-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%81%ce%b1%ce%b4/

Ακούστε ολόκληρη την συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο..

https://clyp.it/zgrcpzfe/widget

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: