Γράμμα τοῦ Καθηγητῆ Stephen Miller στὸ περιοδικὸ Archaeology Magazine

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

22 Ἰανουαρίου 2009
Πρὸς τὸν Ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ Archaeology Magazine,
33-36 33rd Street, Long Island City, NY 11106, USA

Ἀγαπητὲ Κύριε,

Ἀνοίγοντας σήμερα τὸ τεῦχος Ἰανουαρίου/Φεβρουαρίου τοῦ περιοδικοῦ Archaeology, ἀνέτρεξα μὲ ἐνδιαφέρον στὸ «Γράμμα ἀπὸ τὴ Μακεδονία», καὶ διαπίστωσα ὅτι στὴν πραγματικότητα ἦταν ἕνα γράμμα ἀπὸ τὴν Παιονία – περιοχὴ βόρεια τοῦ ὅρους Βαρνοὺς καὶ τοῦ ὅρους Ὀρβῆλος. Ἡ περιγραφὴ τοῦ Livy γιὰ τὴ δημιουργία τῆς ρωμαϊκῆς ἐπαρχίας τῆς Μακεδονίας (45.29.7 καὶ 12) κάνει σαφὲς ὅτι οἱ Παίονες ζοῦσαν βόρεια τῶν ἐν λόγῳ βουνῶν, (τὰ ὁποία σήμερα ἀποτελοῦν γεωγραφικὰ τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδας) καὶ νότια τῆς Δαρδανίας, ὅπου σήμερα βρίσκεται τὸ Κόσοβο. Κατὰ τὸ Στράβωνα (7.τμ.4) εἶναι ἀκόμη περισσότερο σαφὲς νὰ λεχθεῖ, ὅτι ἡ Παιονία βρισκόταν βόρεια τῆς Μακεδονίας καὶ ἡ μόνη δίοδος ἀπὸ τὴν μία στὴν ἄλλη περιοχὴ ἦταν (καὶ παραμένει σήμερα) ἡ διάβαση μέσω τοῦ στενοῦ περάσματος τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ (ἢ Βαρδάρη). Μὲ ἄλλα λόγια ἡ περιοχὴ τὴν ὁποία περιγράφει ὁ Matthew Brunwasser στὸ ἔργο του “Owning Alexander”, ἦταν στὴν ἀρχαιότητα ἡ Παιονία.

Ἂν καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ὑποτάχτηκαν στὸν Φίλιππο τὸν Β΄, πατέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸ 359 π.Χ. (Διόδωρος Σικελιώτης 16.4.2), δὲν ἦταν ποτὲ Μακεδόνες καὶ ποτὲ δὲν ἔζησαν στὴ Μακεδονία. Πραγματικά, ὁ Δημοσθένης (Ὀλυνθιακὸς 1.230), μᾶς λέγει ὅτι εἶχαν σκλαβωθεῖ ἀπὸ τὸν Μακεδόνα Φίλιππο καὶ κατὰ συνέπεια σαφῶς δὲν ἦταν Μακεδόνες. Ὁ Ἰσοκράτης (5.23) σημειώνει τὰ ἴδια. Ὁμοίως, γιὰ παράδειγμα, οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ ὁποῖοι ὑποτάχτηκαν ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο, ἦταν ὑπὸ μακεδονικὴ μὲν διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Κλεοπάτρας, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν οἱ ἴδιοι Μακεδόνες καὶ ἡ Αἴγυπτος ποτὲ δὲν ὀνομαζόταν Μακεδονία (καὶ ἀπὸ ὅσα γνωρίζω δὲν ἐπιζητεῖ αὐτὴ τὴν ὀνομασία σήμερα).

Βεβαίως, ὅπως μᾶς λέει ὁ Θουκυδίδης (2.99), οἱ Μακεδόνες εἶχαν καταλάβει «μία στενὴ λωρίδα τῆς Παιονίας, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ μέχρι τὴν Πέλλα καὶ τὴ θάλασσα, κατὰ μῆκος τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ. Θὰ ἦταν ἴσως κατανοητὸ ἐὰν οἱ σημερινοὶ κάτοικοι τῆς δημοκρατίας τῶν Σκοπίων ὀνόμαζαν τοὺς ἑαυτούς τους Παίονες καὶ θεωροῦσαν ὅτι τοὺς ἀνήκει ἡ περιοχὴ ποὺ περιγράφει ὁ Θουκυδίδης.

Ἀλλὰ γιατί, ἀντίθετα, προσπαθοῦν οἱ σημερινοὶ κάτοικοι τῆς ἀρχαίας Παιονίας νὰ ὀνομάζονται Μακεδόνες καὶ ἡ περιοχή τους Μακεδονία; O κ. Brunwasser, (Σ.55) ἀναφέρεται στοὺς Ἑλληνικοὺς ἰσχυρισμούς, ὅτι ἡ στάση αὐτὴ ἀποτελεῖ «ἔνδειξη διεκδικήσεων Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν» καὶ ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ βόρεια περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας, ὀνομάζεται ἐπίσης Μακεδονία». Ἀφήνοντας κατὰ μέρος ὅτι αὐτὴ ἡ βόρεια περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας ὀνομάζεται συνεχῶς Μακεδονία γιὰ περισσότερα ἀπὸ 2500 χρόνια, (βλέπε μεταξὺ ἄλλων καὶ Ἡρόδοτος 5.17–7.128 καὶ ἀλλοῦ) ἡ πλέον σύγχρονη Ἱστορία καταδεικνύει ὅτι οἱ Ἑλληνικὲς ἀνησυχίες εἶναι νόμιμες. Ἐνδεικτικὰ σημειώνεται ὅτι Χάρτης ποὺ ἐκτύπωσαν τὰ Σκόπια τὸ 1992 (Εἰκόνα 2) δείχνει καθαρὰ τὴν διεκδίκηση, ὅτι ἡ Μακεδονία ἐκτείνεται ἀπὸ ἐκεῖ,μέχρι τὸ ὄρος Ὄλυμπος, πρὸς νότον, συγχωνεύοντας ἔτσι τὶς περιοχὲς τῆς ἀρχαίας Παιονίας καὶ Μακεδονίας σὲ μία ἑνότητα.

Ἡ ἴδια διεκδίκηση εἶναι διακριτὴ καὶ σὲ ψευδοχαρτονόμισμα τράπεζας τῆς Δημοκρατίας τῆς «Μακεδονίας», ποὺ δείχνει ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ Μνημεῖα της τὸν Λευκὸ Πύργο τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα (Εἰκόνα 3).

Ὑπάρχουν πολλὰ ἀκόμη παραδείγματα ἡμερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτῶν, αὐτοκόλλητων γιὰ αὐτοκίνητα κ.τ.λ., μὲ τὶς ἴδιες διεκδικήσεις.

Ὁ κ. Brunwasser ἔχει ἐπὶ πλέον ἀσπαστεῖ, (International Herald Tribune 10-1-2008), τὸ περιεχόμενο ἐργασίας τοῦ «Μακεδονικοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν Ἐρευνῶν 16:9» ποὺ ἀναφέρεται στὶς Πράξεις Ἀποστόλων (16:9), κατὰ τὴν ὁποία ἕνας Μακεδόνας παρουσιάστηκε κατ’ ὄναρ στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, παρακαλώντας τον «Ἔλα στὴ Μακεδονία νὰ μᾶς βοηθήσεις». Σὲ ποιές περιοχὲς τῆς Μακεδονίας πῆγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Πῆγε στὴ Νεάπολη (Καβάλα), στοὺς Φιλίππους, στὴν Ἀμφίπολη, στὴ Ἀπολλωνία, στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὴ Βέροια (Πράξεις Ἀποστόλων 16:11-17:10). Ὅλες αὐτὲς οἱ περιοχὲς ἀποτελοῦν τὴν ἱστορικὴ Μακεδονία καὶ καμία δὲν βρίσκεται στὴν Παιονία. Τί εἴδους ἀπαίτηση ἐγείρεται ἀπὸ ἕνα Ἰνστιτοῦτο τῶν Σκοπίων, ποὺ ἀναφέρεται σὲ περιγραφὴ τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας καὶ στὴ σημερινὴ περιοχὴ τῆς σημερινῆς Βόρειας Ἑλλάδας;

Δὲν ξέρω τί θὰ συμπεραίναμε, ἐὰν ἕνα μεγάλο νησὶ κοντὰ στὶς νοτιοανατολικὲς ἀκτὲς τῶν ΗΠΑ ἄρχιζε νὰ αὐτοαποκαλεῖται Φλώριδα καὶ ἐμφάνιζε σὲ χαρτονομίσματά του εἰκόνες της ἀπὸ τὸ Disney World, ἐνῶ παράλληλα κυκλοφοροῦσε χάρτες ποὺ θὰ παρουσίαζαν τὴ «Μεγάλη Φλώριδα».

Σίγουρα δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί εἶχε στὸ μυαλὸ του ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Edward Stettinious, ὅταν στὶς 26 Δεκεμβρίου 1944 ἔγραφε:

«Τὸ Ὑπουργεῖο (Ἐξωτερικῶν) σημείωσε μὲ σημαντικὸ ἐνδιαφέρον αὐξανόμενες προπαγανδιστικὲς διαδόσεις καὶ ἠμι-ἐπίσημες δηλώσεις ὑπὲρ μιᾶς αὐτόνομης Μακεδονίας, ποὺ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὴ Βουλγαρία, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ἀπὸ Γιουγκοσλαβικὲς πηγὲς παρτιζάνων καὶ ἄλλων, μὲ τὴν πρόθεση νὰ συμπεριληφθοῦν καὶ ἑλληνικὲς περιοχὲς στὸ ὑπὸ διαμόρφωση κράτος. Ἡ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ θεωρεῖ τὶς συζητήσεις περὶ Μακεδονικοῦ «κράτους», Μακεδονικῆς «πατρίδας» ἢ Μακεδονικῆς «ἐθνικῆς συνειδήσεως» ἀδικαιολόγητη δημαγωγία ποὺ δὲν ἀντιπροσωπεύει ἐθνικὴ ἢ πολιτικὴ πραγματικότητα καὶ διαβλέπει μὲ τὴ σημερινή της ἐπανεμφάνιση σὲ μιὰ πιθανὴ συγκάλυψη ἐπιθετικῶν προθέσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδας.»
[Πηγή: U.S. State Department, Foreign Relations vol viii, Washington, D.C., Circular Airgram (868.014/26Dec.1944)]

Ὁ κάτοικος Βουλγαρίας κ. Brunwasser ἀναφέρει στὴ συνέχεια, μὲ ἔκδηλη καταφρόνηση, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ «Ἀλέξανδρος Γ΄, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι …..Ἕλληνας» Αὐτὴ ἡ στάση μὲ περιπλέκει. Τί «διεκδίκηση» ὑπάρχει; Ὁ πρό-πρό-πάππος τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ Ἀλέξανδρος Α΄εἶχε πιστοποιηθεῖ ὡς Ἕλληνας στὴν Ὀλυμπία μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο, δηλαδὴ μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ πατέρα τῆς ἱστορίας: «Συμβαίνει νὰ γνωρίζω ὅτι [οἱ πρόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου] εἶναι Ἕλληνες» (Ἡρόδοτος 5.22). Ὁ πατέρας τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ Φίλιππος, εἶχε νικήσει σὲ διάφορα ἱππικὰ ἀθλήματα στὴν Ὀλυμπία καὶ τοὺς Δελφοὺς (Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 4.9; Ἠθικὰ 105A), ποὺ ἀποτελοῦν τὰ πλέον Ἑλληνικὰ ἀπὸ ὅλα τὰ Ἱερὰ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, στοὺς ἀγῶνες τῶν ὁποίων δὲν ἦταν ἐπιτρεπτὴ ἡ συμμετοχὴ μὴ Ἑλλήνων. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Φίλιππος ἦταν Ἕλληνας, δὲν ἦταν ἐπίσης Ἕλληνας καὶ ὁ γιός του Ἀλέξανδρος;

Ὁ Εὐριπίδης, ὁ ὁποῖος πέθανε καὶ ἐτάφη στὴν Μακεδονία (Θουκυδίδης apud Pal. Anth. 7.45; Παυσανίας 1.2.2; Διόδωρος ὁ Σικελιώτης 13.103), ἔγραψε στὴ Σλαβικὴ γλώσσα τὸ ἔργο του Ἀρχέλαος, πρὸς τιμὴ τοῦ προγόνου του Ἀλεξάνδρου; Ὅταν ἔγραψε τὶς Βάκχες, εὐρισκόμενος στὴν Αὐλὴ τοῦ Ἀρχέλαου δὲν χρησιμοποίησε Ἑλληνικά, ὅπως ἔχει διασωθεῖ μέχρι τὶς ἡμέρες μας; Ἢ μήπως πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Εὐριπίδης ἦταν «Μακεδόνας», ποὺ ἔγραφε στὰ Σλαβικὰ (σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ αὐτὴ ἡ γλώσσα δὲν ὑπῆρχε), καὶ μετὰ τὰ ἔργα του μεταφράστηκαν στὰ Ἑλληνικά;

Σὲ ποιά γλώσσα ἄραγε ὁ Ἀριστοτέλης δίδασκε τὸν Ἀλέξανδρο; Ποία γλώσσα μετέφερε ὁ Ἀλέξανδρος στὶς ἐκστρατεῖες του στὴν Ἀνατολή; Γιατί ἔχουμε σὲ πόλεις ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀλέξανδρος, φθάνοντας μέχρι τὸ Ἀφγανιστᾶν ἀρχαῖες ἐπιγραφὲς στὴν Ἑλληνικὴ καὶ ὄχι στὴ Σλαβικὴ γλώσσα; Γιατί ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικράτησε παντοῦ στὴν Αὐτοκρατορία τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἐὰν αὐτὸς ἦταν πραγματικὰ ὄχι Ἕλληνας ἀλλὰ «Μακεδόνας»; Γιατί ἡ Καινὴ Διαθήκη γράφτηκε στὴν Ἑλληνικὴ καὶ ὄχι στὴ Σλαβική;

Στὴ σελίδα 57 τῆς ὀνομαζόμενης «ἐπιστολῆς ἀπὸ τὴ Μακεδονία», ὑπάρχει φωτογραφία τοῦ συγγραφέα, μπροστὰ ἀπὸ «μπρούτζινο ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν πόλη Πριλέπ».

Τὸ ἄγαλμα εἶναι ἐξώφθαλμα σύγχρονης κατασκευῆς, ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἐὰν ὁ Ἀλέξανδρος θὰ μποροῦσε νὰ διαβάσει τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ ὑπάρχει στὴ Σλαβικὴ γλώσσα, κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του. Μὲ τὴν δεδομένη ἱστορικὰ μεταγενέστερη ἀνάπτυξη τῆς Σλαβικῆς σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής.

Παρὰ τὸ ὅτι εἶναι καλοδεχούμενη ἡ ἀναφορὰ τοῦ κ. Brunwasser σὲ ἀρχαιολογικὰ θέματα τῆς Παιονίας, ἡ ἐκ μέρους του υἱοθέτηση καὶ προβολὴ συγχρόνων πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῶν κατοίκων της ὡς πρὸς τὴν χρήση τῆς ὀνομασίας Μακεδονία, ὄχι μόνο δὲν εἶναι καλοδεχούμενη, ἀλλὰ ἀντιθέτως συνιστᾶ καὶ παροχὴ κακῶν ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ Archαeology, οἱ ὁποῖοι φαντάζομαι ὅτι ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ ἱστορικὲς ἀλήθειες. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀπόφαση τοῦ περιοδικοῦ Archαeology – ἑνὸς ἐντύπου του Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν ΗΠΑ – νὰ ἐπιτρέψει τὴν διάδοση αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς ἀνοησίας, ἀποτελεῖ πλῆγμα σὲ βάρος τῆς ἀξιοπιστίας του.

Ἂς λεχθεῖ ἀκόμη μία φορᾶ: Ἡ περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Παιονίας, ἦταν μέρος τῆς μακεδονικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπως ἦταν ἐπίσης ἡ Ἔφεσος, ἡ Τύρος, ἡ Παλαιστίνη, ἡ Μέμφις, ἡ Βαβυλώνα, ἡ Ταξίλα καὶ δωδεκάδες ἄλλες ἀκόμη. Ὅλες αὐτὲς εἶχαν γίνει «Μακεδονικές» γιὰ κάποια περίοδο, ἀλλὰ καμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν ἦταν ποτὲ ἡ «Μακεδονία».

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ περατώσω αὐτὴ τὴ ἐπεξήγηση κάνοντας μία πρόταση, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ ἐρωτήματος τῆς σύγχρονης χρήσεως τῆς ὀνομασίας «Μακεδονία». Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ προσαρτήσει τὴν Παιονία, ὅπως ἔκανε ὁ Φίλιππος Β΄ τὸ 359 π.Χ. Αὐτὸ θὰ φαινόταν ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς σύγχρονους κατοίκους τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς, δεδομένου ὅτι ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι Ἕλληνες, ἐνστερνιζόμενοι τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ πλέον διάσημου τέκνου της. Τότε οἱ σύγχρονοι κάτοικοι αὐτῆς τῆς νέας Ἑλληνικῆς περιοχῆς, θὰ ἀσχοληθοῦν νὰ μάθουν νὰ μιλοῦν καὶ νὰ διαβάσουν καὶ νὰ γράφουν Ἑλληνικά, ἂς ἐλπίσουμε τόσο καλὰ ὅσο τὰ ἤξερε καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος.

Εἰλικρινῶς,

Stephen G. Miller, Ἐπίτιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Berkeley, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Υ.Γ.
Γιὰ μία πληρέστερη ἐξέταση ἀρχαίων ἀποδείξεων περὶ τῆς Παιονίας, βλέπε I. L. Merker, “The Ancient Kingdom of Paionia,” Balkan Studies 6 (1965) 35-54.

Κοινοποίηση:
C. Brian Rose, President, Archaeological Institute of America
Hillary Rodham Clinton, Secretary of State of the United States of America
Dora Bakoyiannis, Minister of Foreign Affairs of Greece
Antonis Samaras, Minister of Culture of Greece
Olli Rehn, European Commissioner for Enlargement
Erik Meijer, Member, European Parliament

Πηγή: http://macedonia-evidence.org/letter-1-archaeology-gr.html

[Διαβἀστε ἐπίσης τὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ καθηγητὴς Stephen Miller γιὰ τὸ ἴδιο θέμα  (στὰ ἀγγλικὰ) στὶς 22/3/2016 στὸν παρακάτω ἱστότοπο: http://greece.greekreporter.com/2016/03/22/stephen-miller-fyrom-is-practicing-virtual-history-macedonia-was-and-is-greek/]

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: