Ο ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

 

 

Ἡ Βρετανία μετατρέπεται γοργὰ σὲ μιὰ ὀργουελικὴ κοινωνία. Ἡ κυβέρνηση τῶν Συντηρητικῶν προτίθεται νὰ συμπεριλάβει στὸ Νομοσχέδιο Περὶ Ἀναγνωρίσεως Φύλου τὸ «δικαίωμα» ἀλλαγῆς τοῦ φύλου στὸ πιστοποιητικὸ γεννήσεως. Ἔτσι, ἄν ἕνας ἄνδρας 32 ἐτῶν ἀποφασίσει ὅτι κατὰ βάθος δὲν εἶναι ἄνδρας ἀλλὰ γυναῖκα, μπορεῖ νὰ πάει στὸ Ληξιαρχεῖο καὶ νὰ ζητήσει νὰ ἀπαλειφθεῖ ἡ λέξη «ἀγόρι» καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὴν λέξη «κορίτσι» ἤ «γυναῖκα». Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἦταν κορίτσι ὅταν συνετάχθη αὐτὸ τὸ πιστοποιητικὸ. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν γεννήθηκε ἡ μαῖα ἀναφώνησε: «Εἶναι ἀγόρι» καὶ ὁ ληξίαρχος ποὺ ἀργότερα ἔγραψε τὴν λέξη «ἀγόρι» ἤ «ἄρρεν» στὸ πιστοποιητικὸ γεννήσεώς του ἔλεγαν τὴν ἀλήθεια. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ δημοσίως καταγεγραμμένη ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ ἀλήθεια, τώρα μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἕνα ψέμα. Βρισκόμαστε ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας τοῦ Ὑπουργείου Ἀληθείας1. Ἡ τρύπα τῆς μνήμης εἶναι ἀληθινή2.

Οἱ προτάσεις τῆς κυβέρνησης τῶν Συντηρητικῶν γιὰ τὴν διαφυλικὴ πολιτικὴ θὰ ἔπρεπε νὰ προκαλεῖ ἀναστάτωση σὲ ὅποιον πιστεύει στὴν λογικὴ καὶ τὴν ἐλευθερία. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Sunday Times, ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει τὴν ἀναδιοργάνωση τῆς διαδικασίας νομικῆς «ἀναγνώρισης φύλου» προκειμένου νὰ διευκολύνει τὰ διαφυλικὰ3 ἄτομα νὰ ἀναγνωρισθοῦν μὲ τὸ ἀντίθετο φύλο. Ἤ καὶ μὲ κανένα φύλο. Μία ἐκ τῶν προτάσεων εἶναι τὰ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῆς μὴ δυϊκῆς ταυτότητας φύλου4 (non-binary people), τὰ ἄτομα ποὺ δὲν αἰσθάνονται ὅτι ἀνήκουν οὔτε στὸ ἀρσενικὸ οὔτε στὸ θηλυκὸ φύλο, νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν μία ἀναδρομὴ στὸν χρόνο καὶ νὰ βάλουν τὸ σημεῖο Χ στὴν καταχώρηση φύλου τοῦ πιστοποιητικοῦ γεννήσεώς τους –μία κατάλληλη εἰκόνα γιὰ τὴν καταστροφικὴ διαδικασία ἐπανεγγραφῆς ποὺ θὰ προκαλέσει αὐτὴ ἡ ἀναδιοργάνωση. Καὶ στὴν πραγματικότητα ὁποιοδήποτε ἄτομο θὰ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. Ἡ κυβέρνηση θέλει νὰ καταργήσει τὴν ἰσχύουσα διαδικασία, ἡ ὁποία προβλέπει τὴν κατάθεση ἰατρικῆς διαγνώσεως περὶ δυσφορίας γένους5 (gender dysphoria) πρὶν ἀπὸ τὴν διενέργεια ἀλλαγῆς φύλου, καὶ τὴν ἀντικατάστασή της μὲ τὸν «αὐτοπροσδιορισμὸ». Ἔτσι, ὁποιοσδήποτε ἄνδρας θὰ μπορεῖ νὰ αὐτοπροσδιορισθεῖ ὡς γυναῖκα, νὰ ὑποβάλλει αἴτηση νὰ ἀναγνωρισθεῖ νομικῶς ὡς γυναῖκα καὶ αὐτομάτως τὸ αἴτημά του θὰ γίνει δεκτὸ. Κι ἔτσι αὐτὸς εἶναι πιὰ γυναῖκα. Συγγνώμη… αὐτὴ ἤθελα νὰ πῶ.

Πρόκειται περὶ παλαβομάρας. Καὶ ὁ περισσότερος κόσμος γνωρίζει ὅτι πρόκειται περὶ τέτοιας. Ρωτήστε ὁποιοδήποτε φυσιολογικὸ καὶ ἀξιοπρεπῆ ἄνθρωπο ἐάν ὁ Ντέιβ, 32 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε ἀγόρι, διαθέτει ἀκόμη τό πέος του, εἶναι ἄνδρας ἤ γυναῖκα, στοιχηματίζω ὅτι θὰ πεῖ: ἄνδρας. Ὄχι ἐπειδὴ εἶναι προκατειλημμένος ἤ «τρανσφοβικός» – ἡ «φοβία» αὐτὴ ἐπινοήθηκε γιὰ νὰ ψυχιατρικοποιήσει τὴν διαφωνία- ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχει ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας. Καὶ τῆς ἀλήθειας. Καὶ τῆς βιολογίας καὶ τῆς ἐμπειρίας. Γνωρίζει ὅτι γιὰ νὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος γυναῖκα θὰ πρέπει νὰ ἔχει γεννηθεῖ κορίτσι. Γνωρίζει ὅτι ἡ θηλυκότητα δὲν εἶναι μιὰ πόζα ποὺ παίρνει κανείς μπροστὰ στὸν καθρέπτη ἀλλὰ βιολογική, σχεσιακή, πολιτιστική καὶ κοινωνική. Γνωρίζει ὅτι ὁ ἄνδρας ποὺ φοράει φουστάνι εἶναι ἕνας ἄνδρας ποὺ φοράει φουστάνι. Αὐτὸ τοῦ ἀρέσει νὰ κάνει, αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιλογή του καὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὴν κάνει. Ὅμως δὲν εἶναι γυναῖκα. Το γνωρίζουμε αὐτό. Καὶ κατὰ βάθος τὸ γνωρίζει κι ὁ ἴδιος. Γιατὶ αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ τὸ ποῦν περισσότεροι ἄνθρωποι;

Διότι ἔχει καταστεῖ τὸ μεγάλο ἀνείπωτο. Τὸ νὰ λέει κανείς ὅτι ὑπάρχουν δύο φύλα – ἀφήνοντας κατά μέρος ἕναν μικρό ἀριθμὸ βιολογικῶν ἐξαιρέσεων, τοὺς ἑρμαφρόδιτους- ἔχει καταστεῖ ἰσοδύναμο μὲ ἔγκλημα γνώμης. Τὸ νὰ λέει κανείς ὅτι ἕνας ἄνδρας δὲν μπορεῖ νὰ γίνει γυναῖκα -ἀσχέτως πόσες ὁρμόνες παίρνει ἥ σὲ πόσες ἐγχειρήσεις ὑποβάλλεται- εἶναι σήμερα συνώνυμο τῆς βλασφημίας. Ἀκόμη κι ἄν ἀποδέχεται κανεὶς πλήρως ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι διαφυλικὲς γυναῖκες καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀπολαμβάνουν ἀκριβῶς τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ἀπὸ τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης ἕως τὸ δικαίωμα στὴν ἐργασία, θὰ τὸν κατατρέξουν καὶ θὰ τὸν καταδιώξουν ἐάν τολμήσει νὰ πεῖ ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι γυναῖκες. Ὅπως εἶπαν κάποιες φεμινίστριες ποὺ τηροῦν στάση ἐπιφυλακτικὴ πρὸς τὴν διαφυλικότητα, τὸ νὰ λὲς στὶς ἀρχές τοῦ 21ου αἰῶνα ὅτι οἱ ἄνδρες δὲν μποροῦν νὰ γίνουν γυναῖκες εἶναι σὰν νὰ ἔλεγες τὸν 15ο αἰῶνα ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι ὁ Χριστός. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἕνα ἄτομο μὲ πέος καὶ ἕνα πιστοποιητικὸ γεννήσεως ποὺ λέει «ἀγόρι» εἶναι γυναῖκα. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποδεχθοῦμε ἕνα ψέμα. Ὅπως ὁ Οὐίστον Σμίθ στὸ «1984», ἐργαζόμενος μὲ ζήλο στὸ Ὑπουργεῖο Ἀληθείας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ψευδόμαστε. Τὸ μέγα ἐπίτευγμα τῶν προπαγανδιστῶν τῆς διαφυλικότητας εἶναι ἡ θεσμοποίηση τοῦ ψεύδους.

Τὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν πολιτικὴ περὶ ἀναγνωρίσεως τοῦ φύλου θὰ ἔχουν πάμπολλες κοινωνικῶς ὀλέθριες συνέπειες. Ὅπως ἔχουν ἐπισημάνει μερικὲς μαχητικὲς φεμινίστριες, θα δημιουργήσουν ἕνα νομικὸ ναρκοπέδιο διαμέσου τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καθὼς ἄνδρες ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς γυναῖκες θὰ μποροῦν δυνητικῶς νὰ ἀξιώνουν πρόσβαση σὲ γυναικείους χώρους ἤ πόρους. Ἀπὸ δημόσια λουτρὰ ἕως κέντρα στηρίξεως θυμάτων βιασμοῦ καὶ κολλέγια θηλέων, ὅποιος αὐπροσδιορίζεται ὡς γυναῖκα θὰ μπορεῖ νὰ εἰσβάλλει νομίμως μέσα σὲ αὐτά. Θὰ ἐπιφέρει ἐπίσης σιωπηρὰ τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς θηλυκότητας. Ὑπάρχει ἕνα, ὁρισμένες φορὲς ἀδιόρατο καὶ ὁρισμένες φορὲς κατάφωρο, στοιχεῖο μισογυνισμοῦ στὴν ἰδέα ὅτι ἕνας ἄνδρας μπορεῖ νὰ γίνει γυναῖκα ἁπλῶς ἐπειδὴ δηλώνει ὅτι εἶναι γυναῖκα (ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν διαφυλικῶν εἶναι γεννημένοι ἄρρενες). Ὑποβιβάζει τὸ νὰ εἶσαι γυναῖκα σὲ μόδα, σὲ κάτι ποὺ περιστασιακῶς μπορεῖς νὰ τὸ φορέσεις, σὰν πασμίνα6. Στερεῖ ἀπὸ τὴν θηλυκότητα τὸ κοινωνικὸ καὶ βιολογικό της βάθος καὶ νόημα καὶ τὴν καθιστᾶ μία ἁπλὴ ταυτότητα. Λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ ἰδιαίτερο στὸ νὰ εἶσαι γυναῖκα. Ἴσως ὅμως τὸ χειρότερο πράγμα εἶναι τὸ πράσινο φῶς ποὺ ἡ κυβέρνηση δίνει στὴν τρύπα μνήμης, στὴν διαγραφὴ τῶν δημοσίως καταγεγραμμένων στοιχείων. Ἡ ἐπανεγγαφὴ τῶν πιστοποιητικῶν γεννήσεως ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν εἴσοδο σὲ μιὰ νέα, οργουελικὴ ἐποχή, στὴν ὁποία τὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος μποροῦν ν’ ἀλλάξουν λόγω ἰδιοτροπίας ποὺ ὀφείλεται στὴν τρέχουσα προκατάληψη ἤ στὴν ὑστερία. Ὅπως ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς δίνει τὴν ἄδειά του νὰ ριχθοῦν τὰ ἐνοχλητικὰ ἱστορικὰ ντοκουμέντα στὴν τρύπα τῆς μνήμης καὶ διατάσσει τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ «βελτιωμένες» ἐκδόσεις τῆς ἱστορίας -οὕτως ὥστε «τὸ ψέμα νὰ περάσει στὴν ἱστορία καὶ νὰ καταστεῖ ἀλήθεια»- ἔτσι καὶ οἱ Συντηρητικοὶ προτείνουν τὴν καθιέρωση ἑνὸς συστήματος στὸ ὁποῖο βασικὰ ἔγγραφα, τὸ ἴδιο τὸ μητρῶο τῆς Βρετανίας, μποροῦν νὰ γίνουν ἀντικείμενο ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπεξεργασίας. Διὰ παντός. Ἕνα ἔγγραφο ποὺ κάποτε μᾶς ἔλεγε ὅτι ἕνα ἀγόρι ποὺ γεννήθηκε στὶς 18 Αὐγούστου τοῦ 1985 θὰ λέει τώρα σὲ ἐμᾶς καὶ στὶς ἑπόμενες γενεὲς ὅτι ἐκείνη τὴ μέρα γεννήθηκε ἕνα κορίτσι. Δὲν πρέπει αὐτὸ νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ; Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ ἐπίσημη ἔγκριση τῆς παραπληροφόρησης;

Οἱ αὐταρχικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἀτζέντας τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν διαφυλικότητα εἶναι ἀνατριχιαστικές. Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως θέλουν -ὡς ἄνδρες, γυναῖκες, ἔξυπνοι, Δευτέρα Παρουσία, Ναπολέων Βοναπάρτης. Ὁτιδήποτε. Ὅμως, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι πρέπει νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ λέμε: «Δὲν εἶσαι αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεσαι ὅτι εἶσαι. Καλή σου τύχη». Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν τυραννία τῆς ἀναγνώρισης φύλου δὲν εἶναι μόνο ἡ λογικὴ τοῦ «αὐτοπροσδιορισθεῖτε ὅπως θέλετε παρακαλῶ», ἀλλὰ ὅτι προσπαθεῖ να «ψήσει» τοὺς δημοσίους θεσμούς, καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὸ κοινό, νὰ ἀποδεχθεῖ ἕναν ἀτομικὸ αὐτοπροσδιορισμό. Καὶ σὲ λίγο καιρὸ θὰ κινδυνεύουμε νὰ τιμωρηθοῦμε, ἐπειδὴ ἀρνούμεθα νὰ τὸ κάνουμε. Στὴν Νέα Ὑόρκη οἱ ἐργοδότες ποὺ «σκοπίμως» προσφωνοῦν ἐσφαλμένως τὸν ἄνδρα ποὺ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς γυναῖκα τιμωροῦνται μὲ πρόστιμο 250.000 δολαρίων. Σὲ λίγο μπορεῖ νὰ ἀναγκασθοῦμε ὅλοι ἐπὶ ποινὴ χρηματικοῦ προστίμου νὰ λέμε κάτι τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ψέμα. Τὸ νὰ λέει κανεὶς τὴν ἀλήθεια ἤ αὐτὸ ποὺ ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς ἀνθρώπων θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀλήθεια μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ποινικὸ ἀδίκημα. Ὅπως εἶπα μετατρεπόμαστε γοργὰ σὲ μιὰ οργουελικὴ κοινωνία.


Μπρένταν Ο’ Νήλ

Τίτλος πρωτοτύπου: Brendan O’ Neil, The Orwellian nightmare of transgender politics, 25 Ἰουλίου 2017

Πηγή:http://www.spiked-online.com/newsite/article/the-orwellian-nightmare-of-transgender-politics/20116

Μετάφραση: Σωτήρης Γιαννέλης

1 Στὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς ποὺ περιγράφει τὸ «1984» τὸ ὑπουργεῖο κρατικῆς προπαγάνδας ὀνομάζεται Ὑπουργεῖο Ἀληθείας καὶ κάνει τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δηλώνει ἡ ὀνομασία του. Ἀποστολή του εἶναι ἡ μετατροπὴ τοῦ ψεύδους σὲ ἀλήθεια. (Σ.τ.Μ.)

2 Στὸ μυθιστόρημα τοῦ Τζὼρτζ Ὄργουελ «1984» ἡ «τρύπα τῆς μνήμης» εἶναι ἕνα στόμιο στὸ ὁποῖο ὁ Οὐίστον Σμίθ, ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἀληθείας, ρίχνει τὰ αὐθεντικὰ ἱστορικὰ ντοκουμέντα, τὰ ὁποῖα ἀντικαθίστανται ἀπὸ παραποιημένα, ὥστε νὰ ταιριάζουν μὲ τὶς ἀντιλήψεις τοῦ Κράτους-Κόμματος.(Σ.τ.Μ.)

3 Διαφυλικὰ (transgender) ὀνομάζονται τὰ ἄτομα ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὸ φύλο τους διαφορετικὰ ἀπὸ τὸ φύλο μὲ τὸ ὁποῖο γεννήθηκαν. (Σ.τ.Μ.)

4 Μὴ δυϊκὰ ὡς πρὸς τὸ φύλο (gender non binary) ὀνομάζονται τὰ ἄτομα ποὺ θεωροῦν ὅτι δὲν ἀνήκουν σὲ κανένα φύλο. (Σ.τ.Μ.)

5 Ὅταν ἕνα κατὰ τὰ ἄλλα βιολογικῶς ὑγιὲς ἀγόρι πιστεύει ὅτι εἶναι κορίτσι ἢ ἕνα κατὰ τὰ ἄλλα βιολογικῶς ὑγιὲς κορίτσι πιστεύει ὅτι εἶναι ἀγόρι, τότε πάσχει ἀπὸ δυσφορία γένους, ἡ ὁποία εἶναι μία ἀναγνωρισμένη ψυχικὴ διαταραχή. (Σ.τ.Μ.)

6 Ὀρθογώνιο κομμάτι ὑφάσματος ποὺ μπορεῖ νὰ φορεθεῖ ὡς σάλι ἢ κασκόλ, εἶναι σχετικὰ φαρδὺ καὶ ἔχει συνήθως μεταξωτὴ ὑφή. (Σ.τ.Μ.)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: