ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ): ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Greek Exclusive Economic Zone (EEZ) – Ἑλληνικὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ): Ἡ μόνη οἰκονομικὴ λύση ποὺ προσφέρει πραγματικὲς δυνατότητες ἀνάπτυξης, οἱ ὁποῖες μετατρέπουν τὸ ἑλληνικὸ χρέος σὲ ποσοστὸ καὶ μόνο. Ὅλοι ψάχνουν λύσεις στὸν τομέα τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἐκεῖ βρίσκονται ἁπλῶς τὰ προβλήματα, οἱ λύσεις ἀνήκουν στὴν στρατηγική.

Ἡ ὀρθολογικὴ ἀνάλυση τοῦ θέματος τῆς ΑΟΖ ἀναδεικνύει ἀντικειμενικὰ ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα στρατηγικὸ πλεονέκτημα. Θέλουμε δὲν θέλουμε, αὐτὸ εἶναι πλέον γεγονός. Μποροῦμε βέβαια νὰ τὸ κρύψουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει.

Μποροῦμε βέβαια νὰ μὴν τοῦ δώσουμε τὴν ἐπαρκῆ σημασία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἀντιπάλους μας. Κατὰ κάποιο τρόπο πρέπει ν’ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ΑΟΖ ἔχει σημασία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πολιτικὸ πλαίσιο, διότι δὲν εἴμαστε ὁ μοναδικὸς παίκτης, κατὰ συνέπεια αὐτὴ ἡ ἀνεξαρτησία, ἂν δὲν ἐνταχθεῖ σ’ ἕνα συμμαχικὸ πεδίο δράσης, θὰ παραμείνει ἕνα πλαίσιο ὅπου θὰ παίξουν εἰς βάρος μας οἱ ἄλλοι παῖκτες.

Καὶ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός: γεωστρατηγικὰ καὶ τοποστρατηγικά, ἡ ἑλληνικὴ ΑΟΖ ἔχει τεράστια σημασία, ὄχι μόνο γιά μᾶς, καὶ κατ’ ἐπέκταση γιὰ ὅλη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀντιπάλους μας ποὺ προτιμοῦν νὰ μὴν τὴ θεσπίσουμε κὰν καὶ νὰ μὴν συμπράξουμε διακρατικὲς συμφωνίες, διότι αὐτὴ ἡ ἀδράνεια θὰ τοὺς προσφέρει μεγάλες δυνατότητες κινήσεων σ’ ἕνα πλαίσιο, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι ἐλεύθερο.

Ἡ μὴ συνειδητοποίηση αὐτοῦ τοῦ νοητικοῦ σχήματος θὰ προκαλέσει εἰς βάρος μας μεγάλα προβλήματα μὲ ἐπιπτώσεις γιὰ τὸ μέλλον ποὺ δύσκολα μποροῦμε νὰ προβλέψουμε μὲ τὰ τωρινὰ δεδομένα, τόσο μεγάλη θὰ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ φάσης. Ἂν ἐπιμείνουμε λοιπὸν σὲ αὐτὴν τὴν ἀδράνεια σκέψης καὶ κατάλληλων ἀποφάσεων, θὰ ἔρθουν ἁπλὰ νὰ μᾶς τὸ ὑπενθυμίσουν οἱ ἀντίπαλοί μας δίχως κανένα δισταγμό, διότι γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὰ πλεονεκτήματα καὶ τὶς δυνατότητες ποὺ προσφέρει ἡ ἑλληνικὴ ΑΟΖ.

Ἡ ἰδιότητα τῆς ΑΟΖ μὲ τὰ 200 ΝΜ της, νὰ προσφέρει τὴ δυνατότητα μετασχηματισμοῦ ἀκριτικῶν νησιῶν σὲ ἐλκυστὲς μὲ μεγάλη δεξαμενὴ ἕλξης, δὲν εἶναι βέβαια ἄσχετη μὲ τὸ θέμα. Διότι αὐτὸ ποὺ θεωροῦμε συνήθως ὡς ἕνα ἀδύναμο στοιχεῖο, μετατρέπεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σὲ μία σημαντικὴ βάση ἐλέγχου μίας μεγάλης περιοχῆς, ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἐπεκτείνει τὸ χῶρο δράσης μας, δίχως νὰ ἔχει τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἔννοια τῶν 12 ΝΜ.

Αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀλλαγὴ φάσης τῆς θεώρησης τῶν δεδομένων τοῦ Αἰγαίου συμπεριλαμβάνοντας τὸ Καστελλόριζο καὶ τὴ Γαῦδο, εἶναι σημαντικότατη. Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε ἁπλῶς μία εὐκαιρία, ὅπως πιστεύουν οἱ περισσότεροι, ἀλλὰ πραγματικὰ νὰ ἑδραιώσουμε τὴ θέση μας σὲ μία ἀνθεκτικὴ βάση.

Ἔτσι, τὸ νὰ δεχτοῦμε πιέσεις γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα δὲν εἶναι μόνο ἀναμενόμενο, ἀλλὰ ἀπαραίτητο, διότι μόνο ἡ ἔννοια τῆς ἐπικάλυψης ὁδηγεῖ στὶς διακρατικὲς συμφωνίες, οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύουν σταθερὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴ συμβατική τους ἔννοια.

Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι μία οὐτοπία, διότι ἡ Κύπρος μὲ τὸ παράδειγμά της ἔχει ἀποδείξει ὅτι εὐσταθοῦν κι εἶναι ὀρθολογικά, ἀκόμα καὶ σὲ μία κατάσταση κρίσης. Ὁ πραγματικός μας ἐχθρὸς δὲν εἶναι παρὰ μόνο μία μορφὴ ἡττοπάθειας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ νὰ μὴν πιστεύουμε στὶς ἱκανότητες καὶ δυνατότητές μας.

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι λεπτομέρειες. Εἶναι λοιπὸν σημαντικὸ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὶς φοβίες μας πού μᾶς παραλύουν τὴ σκέψη καὶ δὲν ἐπιτρέπουν τὴ στρατηγική μας δράση..

Ἀξία Κοιτασμάτων Φυσικοῦ Ἀερίου ἐντὸς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ

  • ΑΙΓΑΙΟ 1,5 ΔΙΣ βαρέλια Χ 100 $ = 150 ΔΙΣ $

  • ΙΟΝΙΟ 2 ΔΙΣ βαρέλια Χ 100 $ = 200 ΔΙΣ $

  • ΚΡΗΤΗ 14 – 22 ΔΙΣ βαρέλια Χ 100 $ = 1,4 – 2,2 ΤΡΙΣ $

  • ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 50 ΔΙΣ βαρέλια Χ 100 $ = 5 ΤΡΙΣ $

* Τὸ φυσικὸ ἀέριο ὑπολογίζεται σὲ βαρέλια, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἕνα μέτρο σύγκρισης μὲ τὸ πετρέλαιο – Γιὰ νὰ κατανοοῦνται καλύτερα τὰ μεγέθη.

* Τὸ μέγεθος τῶν κοιτασμάτων ἔχει ὑπολογιστεῖ ἀπὸ τὸ Γεωλογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῶν ΗΠΑ καὶ ἔχει δημοσιευθεῖ σὲ σχετικοὺς χάρτες.

* Σχετικὲς μελέτες ἔχουν γίνει καὶ ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Πετρελαίου μὲ ἀνάλογα ἀποτελέσματα. Ἡ Γαλλία ἐρευνᾶ τὴ Μεσόγειο ἀπὸ τὸ 1911.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ:

http://elliniki-aoz.blogspot.gr/

Ὑπογραφὲς ὑπὲρ τῆς θέσπισης τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ:

https://www.ipetitions.com/petition/elliniki_aoz/

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΠΑΤΕΡΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ (ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ)

KATEBAΣΤΕ ΤHN ANOIKTH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

«Τὰ ἑπόμενα 10 χρόνια τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς πολιτικῆς, θὰ ἐπικεντρωθοῦν σὲ δύο κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές, τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴ Θάλασσα τῆς Νότιας Κίνας. Τὰ ἐκτιμώμενα 3,4 τρισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὰ ἐκτιμώμενα 213 τρισεκατομμύρια βαρέλια ὑπόγειων πόρων γιὰ τὴ Θάλασσα τῆς Νότιας Κίνας, σύμφωνα μὲ κινεζικὲς πηγές, καὶ 11 δισεκατομμύρια βαρέλια ἢ 5 τρισ. κυβικὰ μέτρα φυσικοῦ ἀερίου, σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς τῶν ΗΠΑ, ἀποτελοῦν κρίσιμη σύγκρουση καὶ πεδίο ἀνταγωνισμοῦ γιὰ τὶς ΗΠΑ, τὴ Ρωσία καὶ τὴν Κίνα. Καὶ γιὰ τὶς δύο θαλάσσιες περιοχές, διεξάγεται ἐπίσης μία πολὺ λεπτομερὴς συζήτηση γιὰ τὶς Ἀποκλειστικὲς Οἰκονομικὲς Ζῶνες μεταξὺ τῶν ἐμπλεκομένων χωρῶν».

Ἀπὸσπασμα άπὸ τὴν τουρκικὴ φιλοκυβερνητικὴ ἐφημερίδα Daily Sabah

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΑΜΕΛΕ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ: ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

 

 

 

Ἡ Τουρκάλα ἐρευνήτρια τῆς Ἱστορίας Ἀϊσὲ Χιοὺρ παρουσιάζει ἕνα ἀνθρώπινο δράμα τῆς τελευταίας περιόδου τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἴσως ἄγνωστο σὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς σύγχρονους συμπατριῶτες της, ὅμως τόσο γνωστὸ στὰ μόνιμα θύματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας, Ἕλληνες καὶ Ἀρμενίους.

 

Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἧττα στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους θεωρήθηκαν κυρίως οἱ μὴ μουσουλμανικοὶ πληθυσμοί. Ἔτσι, στὶς 22 Μαΐου 1914, μὲ ἔκτακτο νόμο, ἐκλήθησαν νὰ παρουσιαστοῦν στὸν ὀθωμανικὸ στρατὸ ὅλοι οἱ ἄρρενες ποὺ ἔμειναν ἐκτὸς τῆς ὀσμανικῆς οἰκογένειας. Ὅμως πολὺ λίγοι ἀπὸ τοὺς μὴ μουσουλμάνους μπόρεσαν νὰ κάνουν φυσιολογικὴ στρατιωτικὴ θητεία. Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ὑπηρέτησαν σὲ μονάδες τῶν μετόπισθεν, ποὺ ὀνομάσθηκαν amele taburlari (οἱ γεζίντι ἐξαιρέθηκαν τοῦ μέτρου αὐτοῦ, πληρώνοντας ὡς ἀντίτιμο τὸ ποσὸν τῶν 1.500 λιρῶν Τουρκίας).

Καὶ δὲν κλήθηκαν νὰ ὑπηρετήσουν στὶς μάχιμες μονάδες, ἐπειδὴ γιὰ τοὺς Νεότουρκους οἱ μὴ μουσουλμάνοι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δὲν θεωροῦνταν «πολίτες», ἀλλὰ «ἐσωτερικοὶ ἐχθροί». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου