15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1822: ΟΙ ΑΪΤΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἡ Ἀϊτή (τὸ τότε ἑλληνιστὶ λεγόμενον «Χαΐτιον») ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἀναγνώρισε τὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα ποὺ ἐγκαινιάσθηκε μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀϊτῆς, Ζᾶν Πιέρ Βόγερ (Jean Pierre Boyer) στὶς 15 Ἰανουαρίου 1822 ἀπέστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀδαμάντιο Κοραὴ ἐκφράζοντας τὰ θερμά του αἰσθήματα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν πρώτη διπλωματική ἀναγνώριση τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδας.

Εἶχε προηγηθεῖ ἐπιστολὴ τοῦ Κοραῆ καὶ ἄλλων ἐπιφανῶν Ἑλλήνων τῶν Παρισίων πρός τόν Βόγερ, μὲ τὴν ὁποία τοῦ ζητοῦσαν βοήθεια, κατόπιν συστάσεως τοῦ Γάλλου στρατηγοῦ Λαφαγιέτ καί τοῦ Ἐπισκόπου Βλαισῶν Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀϊτή.

Ἡ Ἀϊτὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση ἔδωσε καὶ 45 τόνους καφὲ γιὰ νὰ ἀγοραστοῦν καριοφίλια γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀγωνιστὲς καὶ 100 μαῦροι Ἀϊτινοὶ ἦρθαν νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ πέθαναν ὅλοι κατὰ τὸν πλοῦ στὴν χώρα μας.

Ἡ Ἀϊτὴ ἦταν γαλλικὴ κτήση καὶ εἶναι τὸ πρῶτο κράτος ἐπαναστατημένων δούλων, οἱ ὁποῖοι ἀνακήρυξαν τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπὸ τὴν Γαλλία τὸ 1804.

Παραθέτουμε ὁλόκληρη τὴν ἐπιστολή:

Ἰωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος τοῦ Χαϊτίου, πρὸς τοὺς Πολίτας τῆς Ἑλλάδος Ἀ. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Ἀ. Βογορίδην καί Κ. Κλωνάρην.

Ἐλευθερία…Ἰσότης

 

Εἰς τὰ Παρίσια

Πρὶν ἤ δεχθῶμεν τὴν ἐπιστολὴ ὑμῶν, σημειουμένην ἐκ Παρισίων τὴ 20ὴ παρελθόντος Αὐγούστου, ἔφθασεν ἐνταῦθα ἡ εἴδησις τῆς ἐπαναστάσεως τῶν συμπολιτῶν ὑμῶν κατὰ τοῦ δεσποτισμοῦ, τοῦ ἐπὶ τρεῖς περίπου διαρκέσαντος ἑκατονταετηρίδας. Μετὰ μεγάλου ἐνθουσιασμοῦ ἐμάθομεν ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἀναγκασθεῖσα τέλος πάντων ἐδράξατο τῶν ὅπλων, ἵνα κτήσηται τὴν ἐλευθερίαν αὐτῆς καὶ τὴν θέσιν, ἥν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν τοῦ κόσμου κατεῖχε.

Μία τόσον ὡραία καὶ τόσον νόμιμος ὑπόθεσις, καὶ πρὸ πάντων αἵ συνοδεύσασαι ταύτην πρῶται ἐπιτυχίαι, οὐκ εἰσίν ἀδιάφοροι τοῖς Χαϊτίοις, οἵτινες, ὡς οἱ Ἕλληνες ἐπὶ πολὺν καιρὸν ἔκλινον τὸν αὐχένα ὑπὸ ζυγὸν ἐπονείδιστον καὶ διὰ τῶν ἁλύσεων αὐτῶν συνέτριψαν τὴν κεφαλὴν τῆς τυραννίας.

Εὐχηθέντες πρὸς τὸν οὐρανόν, ὅπως ὑπερασπισθῆ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Λεωνίδου, ἐσκέφθημεν ἵνα συντρέξωμεν τὰς γενναίας δυνάμεις τούτων, εἰ μὴ διὰ στρατευμάτων καί πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διὰ χρημάτων, ὡς χρησίμων ἐσομένων διὰ προμήθειαν ὅπλων, ὧν ἔχετε ἀνάγκην. Συμβεβηκότα ὅμως, ἐπιβαλόντα τὴ πατρίδι ἡμῶν μεγάλην ἀνάγκη, ἐπησχόλησαν ὅλον τὸ χρηματικόν, ἐξ οὗ ἡ Διοίκησις ἠδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον ἔτι ἡ ἐπανάστασις, ἡ κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέρος τῆς νήσου ἐπικρατοῦσα, ὑπάρχει νέον πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ κώλυμα. Ἐπειδὴ τὸ μέρος ὅπερ ἡνώθη μετὰ τῆς Δημοκρατίας, ἧς προεδρεύω, ὑπάρχει ἐν μεγίστῃ ἐνδεία καὶ προκαλεῖ δικαίως μεγάλην τοῦ ταμείου ἡμῶν τὴν δαπάνην. Ἐὰν δ’ ἐπέλθωσι κατάλληλοι, ὡς ἐπιθυμοῦμεν, αἱ περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν πρὸς τιμὴν τοῖς τέκνοις τῆς Ἑλλάδος, ὅσον δυνηθῶμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε πρὸς τοὺς συμπατριώτας ὑμῶν τὰς θερμοτέρας εὐχὰς, ἅς λαός τοῦ Χαϊτίου ἀναπέμπει ὑπὲρ τῆς ἐλευθερώσεως αὐτῶν. Οἱ μεταγενέστεροι Ἕλληνες ἐλπίζουσιν ἐν τῇ ἀναγεννωμένῃ ἱστορία τούτων ἄξια τῆς Σαλαμίνος τρόπαια. Εἴθε παρόμοιοι τοῖς προγόνοις αὐτῶν ἀποδεικνυόμενοι καὶ ὑπὸ τῶν διαταγῶν τοῦ Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθῶσιν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ νέου Μαραθῶνος τόν θρίαμβον τῆς ἱερᾶς ὑποθέσεως, ἥν ἐπεχείρησαν ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν, τῆς θρησκείας καὶ τῆς πατρίδος. Εἴθε, τέλος, διὰ τῶν φρονίμων διατάξεων αὐτῶν μνημονευθῶσιν ἐν τῇ ἱστορίᾳ οἱ κληρονόμοι τῆς καρτερίας καὶ τῶν ἀρετῶν τῶν προγόνων.

Τὴ 15η Ἰανουαρίου 1822 καί 19η τῆς Ἀνεξαρτησίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: