ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΙ: ΠΩΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν τὸ κοινό μας σπίτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ἀλλάξαμε μέσα στὸ κοινό μας σπίτι πολλὲς φορὲς θρησκεία. Ἀπὸ τὸ ζωροαστρισμό, στὴν ἑλληνικὴ θρησκεία, στὸν ἑβραϊσμὸ μὲ τὴν παραλλαγή του τὸν χριστιανισμό, τὸν ἀλεβισμὸ καὶ τὸν ἰσλαμισμὸ ὀθωμανικῆς ἐκδοχῆς. Ἀπὸ τὸν Δαρεῖο μέχρι τὸν τελευταῖο ὀθωμανὸ αὐτοκράτορα ἐπέρασαν δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 1600 στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ βασιλεῖς τῆς Αὐτοκρατορίας προήρχοντο ἀπὸ ὅλους τοὺς λαούς: Σλαύους, Ἀρμενίους κλπ. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἱδρυση τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου οἱ βασιλεῖς μας προήρχοντο ἀπὸ διαφόρους λαούς ὅπως Βαυαροὺς καὶ Δανούς. Τίποτα τὸ καινούργιο.

Ἦρθαν οἱ βάρβαροι Φρᾶγκοι ἀπὸ τὴν Δύση καὶ ἐπὶ χιλιάδεςς χρόνια μᾶς ἐπολέμησαν γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν αὐτοκρατορία μας ποὺ ὠρθόνετο ὡς φρᾶγμα γιὰ τὸ πέρασμά τους πρὸς τὴν Ἀσία, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Κίνα. Τὴν διέλυσαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1204 μ.Χ. μὲ ὅπλο τὴν φραγκικὴ παπικὴ θρησκεία, ἀλλὰ τὸ αὐτοκρατορικὸ φρᾶγμα ὑψώθη καὶ πάλι τὸ 1453 ὑποχρεώνοντας τὸν Κολόμβο νὰ στραφῆ πρὸς Δυσμὰς γιὰ νὰ φθάσῃ, ὅπως ἐπίστευε, στὰ μπαχαρικὰ τῆς Ἰνδίας, κάνοντας τὸν γύρο τοῦ κόσμου.

Καὶ τότε οἱ Φρᾶγκοι ἀνεκάλυψαν ἕνα διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν θρησκεία τοῦ καθολικισμοῦ φοβερὸ ὅπλο γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν Αὐτοκρατορία μας: τὸν ἐθνικισμό. Τὸ 1821 ἐφόρεσαν τὴν ἀρχαία περικεφαλαία στὸν Κολοκοτρώνη, καὶ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ 1821 στὸ 1921 ἀλλὰ καὶ μετά, κυριολεκτικὰ διέλυσαν τὴν Αὐτοκρατορία σὲ ἀμέτρητα κομμάτια, στὰ Βαλκάνια (Ἑλλάς, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ῥουμανία, Ἀλβανία, Κόσοβο, Σκόπια, Κροατία, Σλοβενία) καὶ στὴν Ἀνατολή (Ἀλγερία, Λιβύη, Αἴγυπτος, Ἀραβία, Συρία, Λίβανο, Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἰράκ, Κουρδιστάν, Ἀρμενία, Τουρκία).

Τὸ μῖσος ἐξηπλώθη ἀστραπιαῖα μεταξὺ τῶν λοβοτομημένων λαῶν. Ὁ ἐθνικισμὸς κυριολεκτικὰ τοὺς ἀποβλάκωσε. Τὸ μῖσος ἔτρεχε ἀπὸ τὰ ῥουθούνια τους κατὰ πάντων Μογγόλων,Τούρκων, Βουλγάρων, Ἀλβανῶν καὶ ἄλλων.

Ἐπὶ δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ἑλληνοκεντρική, ὄχι ἐθνικιστική καὶ οὔτε εὐρωπαϊκή, οὔτε ἀσιατική. Ὁ ἑλληνισμὸς ἐκυριάρχη ὡς Ἐνδιάμεση Περιοχή, μέσῳ τοῦ πολιτικοῦ σχήματος τῆς Αὐτοκρατορίας, πέραν τῶν θρησκειῶν, ὡς ἀνώτατος διαστημικὸς πολιτισμός. Πλέον συγκεκριμένα, στὴν τελευταία της μορφὴ ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ῥωμαιωθωμανικὴ μὲ ὑποτεταγμένους τοὺς Σλαύους καὶ τοὺ Ἄραβες τῆς αὐτοκρατορικῆς περιφερείας. Ἀλλὰ τὸ διαίρῃ καὶ βασίλευε τῶν Φράγκων ἔχωσε κυριολεκτικὰ μὲ λοβοτομία στοὺς λαοὺς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ πὼς οἱ Σλαῦοι ἤ οἱ Ἄραβες ἦσαν προτιμότεροι τῶν «Τούρκων».

Καὶ ἔτσι σήμερα οἱ ὑποτεταγμένοι ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία Ἄραβες, μὲ ὅπλο τὸ φανατικὸ σουννιτικὸ ἰσλαμισμό, μὴ ἔχοντας τὴν παραμικρὴ σχέσι μὲ τὸν ἰρανικὸ σιϊσμό, τὸ τουρκικὸ ἰσλάμ, τὸν ἀλεβισμὸ, τὸν ἀλαουϊτισμό, καταστρέφουν, κατόπιν τῶν Φράγκων, ὅ,τι ἔμεινε ἀκόμη ὄρθιο στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἀπὸ τὴν φραγκικὴ λαίλαπα. Ἀλληλοσφαχτήκαμε στὴν Κύπρο μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ μᾶς ἀντεκατέστησαν καὶ τοὺς δύο οἱ φανατικοὶ δολλαριοῦχοι σαουδάραβες ἰσλαμιστές.

Ἀπὸ βορρᾶ, οἱ Σλαῦοι, οἱ ἄλλοτε ὑποτεταγμένοι στὴν Αὐτοκρατορία, ἐκμεταλλευόμενοι, ὅπως οἱ Φράγκοι, τῆς ὑποτιθεμένης κοινῆς χριστιανικῆς θρησκείας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Πέτρου καὶ τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, ἁλώνουν τὰ ἐδάφη τῆς πρώην αὐτοκρατορίας, μὲ διαίρῃ καὶ βασίλευε ὑποστηρίζοντας πότε τοὺς Βουλγάρους, πότε τοὺς Ἕλληνες καὶ πότε τοὺς Τούρκους, προβάλλοντας τὸ θεώρημα τῆς Εὐρασίας μὲ πανσλαυϊσμό, ὡς προτιμότερο τοῦ θεωρήματος τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Τελευταία ἐλπὶς τὸ ἑλληνοτουρκικὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, χωρὶς ἀραβικὴ ἤ σλαυϊκὴ ἐπιβολή.

Δημήτρης Κιτσίκης 29 Ἀπριλίου 2018

http://endiameseperiochenea.blogspot.gr/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: