ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΖΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ (2)

Ἐπ’ αὐτοῦ ὑπῆρξε τὸ 1995-1996 μία συζήτησις στὸ περιοδικὸ «Δαυλὸς», τὴν ὁποίαν θεώρησα σκόπιμο νὰ παραθέσω. Πρόκειται γιὰ μία φράσι σὲ κείμενο τοῦ κ. Ἀθ. Κουκοβίστα, τὴν ἐπ’ αὐτῆς παρατήρησίν μου, τὴν ἀντιπαρατήρησιν τοῦ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου καὶ τέλος τὴν ἀπάντησίν μου στὴν ἀντιπαρατήρησι.

Οἱ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας μετέχοντες

Πράγματι, ὑπάρχει καὶ καλλιεργεῖται συστηματικῶς μιὰ ἄποψις: ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὅσοι μετέχουν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας». Ἡ προβολὴ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἔχει προφανῆ σκοπό: νὰ ὑπηρετηθῆ ἡ παγκοσμιοποίησις ἐκ τῶν ἔνδον = καὶ μέσα ἀπὸ τὸ ὑπέρ τῆς Ἑλληνικότητος κίνημα. Ἀφοῦ «πᾶς μετέχων τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας» εἶναι αὐτομάτως «Ἕλλην», τὸ θέμα γίνεται ἁπλό: ἡ παγκοσμιοποίησις εἶναι καλή, ἀρκεῖ νὰ συνδυάζεται μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία. Τὰ ἔθνη δὲν χρειάζονται· μποροῦν καὶ πρέπει νὰ καταργηθοῦν, ἐφ’ ὅσον διαδοθῆ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία. Ἡ Pax Americana εἶναι καλή, ἀφοῦ «οἱ ΗΠΑ εἶναι αἱ σύγχρονοι Ἀθῆναι» (κατὰ Μπέρνς). Κίσσινγκερ καὶ Σία εἶναι «Ἕλληνες», ἀφοῦ μετέχουν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας· (ὁ Μπέρνς ἐδήλωνε φιλέλλην καὶ ὁ Κλίντον διεκήρυξεν ὅτι αἰσθάνεται «Ἕλλην»). Ἡ Ε.Ε. ἐπίσης εἶναι καλή, διότι αὐτὴ εἶναι (διὰ τῆς Ἀναγεννήσεως) ἡ κληρονόμος τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. Καὶ ἐμεῖς οἱ «ἑλλαδίτες» θὰ ἐπανελληνισθοῦμε «ἐξευρωπαϊζόμενοι», ἀφοῦ ἡ Δυτ. Εὐρώπη εἶναι πολὺ «Ἑλληνικώτερη» (ἀπὸ πλευρᾶς παιδείας-πολιτισμοῦ) ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς «ρωμιούς». Ἄρα, ἡ ἀπεθνικοποίησίς μας διὰ τοῦ «ἐξευρωπαϊσμοῦ» μας εἶναι διεργασία προοδευτικὴ καὶ ἄκρως θετική. Ἔτσι, ἡ γνωστὴ ρῆσις τοῦ Ἰσοκράτους, μεταλλάσσεται σὲ ἐργαλεῖο τῆς Νέας Τάξεως. Γι’ αὐτὸ θεωρῶ σκόπιμον νὰ τονισθῆ ὅτι ὁ Ἰσοκράτης (τοῦ ὁποίου στὸ κάτω-κάτω οἱ τυχὸν ἀπόψεις δὲν συνιστοῦν ἀναμφισβήτητες ἀλήθειες καὶ ὑποχρεωτικὰ γιὰ ὅλους δόγματα) οὐδέποτε εἶπε αὐτὸ ποὺ σκοπίμως ἤ ὄχι τοῦ ἀποδίδουν.

Καταχωρῶ λοιπὸν ἐδῶ, μία ἐπιστολή μου ἐπ’ αὐτοῦ, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Δαυλός» τ. 169 (Ἰαν. 1996).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΔΩ:

https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/03/23/1376/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: