ΠΩΣ Η ΡΩΜΑΙΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΓΙΝΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»: Ο ΚΟΡΑΗΣ, Ο ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Ὅτε ἐγράφετο ἡ παροῦσα μελέτη, δὲν ἦτο εἰσέτι αἰσθητὸν ὅτι εἰς ξένα κέντρα ἀποφάσεων ἐσχεδιάσθη οὐχὶ μόνον ἡ κατάργησις τῆς Ρωμαιοσύνης ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλοίωσις τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὰ πρότυπα τῶν Δυτικῶν. Σήμερον παραδόξως ἡ ἔρευνα ὁδηγεῖ εἰς τὸν Ναπολέοντα καὶ τὸ ἐπιτελεῖον αὐτοῦ ὡς ἀρχιτέκτονας τῶν ἐνεργηθέντων. Οὗτος εἶχε εἰς τὸ ἐπιτελεῖον του μεταξὺ ἄλλων τὸν Ρήγαν Βελεστινλῆν καὶ τὸν Ἀδαμάντιον Κοραῆν. Ὁ Ρήγας προσέφερεν σχέδιον Ἐπαναστάσεως καὶ ἱδρύσεως ἐλευθέρας Ρούμελης/Ρωμανίας, ἐχούσης τὴν Κωνσταντινούπολιν ὡς πρωτεύουσα ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν ἀποτελούντων τὸ μιλὲτ τῶν Ρωμαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν Μουσουλμάνων. Κατ’ ἐντολὴν ὅμως τοῦ Ναπολέοντος, ὁ Κοραῆς ἠργάσθη διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῶν σχεδίων τοῦ Ρήγα, ἔργου συντελεσθέντος διὰ ψηφίσματος τῆς Γ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τοῦ 1827, δι’ οὗ ἀνεγνωρίζοντο ὡς θεμελιώδη τὰ «ἄριστα συγγράμματα», οἱ «λόγοι» καὶ αἱ «παραγγελίαι» τοῦ Κοραῆ. Ἀσφαλῶς οἱ πληρεξούσιοι οἱ γνωρίζοντες τὰς παραγγελίας αὐτὰς ἦσαν ὀλίγοι, διότι ἐψήφισαν α) ὅτι τὸ Ἔθνος ἦτο ὑπόδουλον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἕως τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἐν συνεχείᾳ δὲ εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ β) ὅτι ὀφείλουν νὰ μεταβάλλουν θρησκείαν ἄνευ ὅμως ἀλλαγῆς τῶν δογμάτων.

Εἶναι ἐμφανὲς πλέον ὅτι τὸ ἐπιτελεῖον τοῦ Ναπολέοντος ἐμερίμνησεν διὰ τὴν ἔκδοσιν τὸ 1806 τοῦ βιβλίου Ἑλληνικὴ Νομαρχία, ἤτοι Λόγος περὶ ἐλευθερίας, τοῦ ὁποίου ὁ συντάκτης ἀναφέρει ὅτι «κράζομαι ἀνώνυμος Ἕλλην». Ἀφιεροῖ τὸ βιβλίον εἰς τὸν «Ρίγα» (κατὰ γαλλικὴν ὀρθογραφίαν), κατ’ οὐσίαν ὅμως ἀνατρέπει τὸ σχέδιον τοῦ Ρήγα διὰ σχεδίου τοῦ Ναπολέοντος, τὸ ὁποῖον ἀργότερον φέρεται ὡς σχέδιον τοῦ Κοραῆ. Πρὸς συγκάλυψιν τῆς πηγῆς τοῦ σχεδίου, ὁ συντάκτης ἐπιτίθεται κατὰ τοῦ δυνάστου τῆς Γαλλίας καὶ κατὰ τῶν θρόνων, ὑποστηρίζων ὅμως τὴν ἀριστοκρατίαν καὶ τὴν φυσικὴν ἀνισότητα τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελουσῶν τὰ θεμέλια τῶν θρόνων. Παραγγέλλει δὲ εἰς τὸ ὑπὸ ἵδρυσιν Ἑλληνικὸν Ἔθνος ὅπως δεχθῇ τὸν Κοραῆν ὡς ἕνα τῶν διαδόχων τοῦ Ρήγα καὶ νέον Ἱπποκράτην καὶ φιλόσοφον, καίτοι οὗτος κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἦτο ἀφιερωμένος εἰς τὸν Ναπολέοντα καὶ τὰ σχέδιά του. Προσέτι παραγγέλλει εἰς τοὺς μὴ γνωρίζοντας εἰσέτι ὅτι εἶναι Ἕλληνες νὰ ἐλευθερώσουν ἑαυτοὺς διότι ἐὰν ἐλευθερωθοῦν ὑπὸ ἑτέρων ἁπλῶς θὰ ἀλλάξουν δυνάστην. Τὸ τελευταῖον φανερώνει ὅτι ὁ συντάκτης εἶναι ζηλωτὴς τῆς ἀπολύτου καὶ ἄνευ ὅρων ἀνεξαρτησίας, τουτέστιν οὐδενὸς πράκτωρ. Εὔλογον ὅθεν εἶναι τὸ ἐρώτημα διατὶ δὲν ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὅπως τὸν ἀκολουθήσωμεν, συνιστᾶ δὲ τὸν πράκτορα Κοραῆν ἐνῷ ἔχομεν τὸν ἴδιον πράκτορα οὐδενός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ:

https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/03/30/%cf%80%cf%89%cf%83-%ce%b7-%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%ce%b9%cf%8a%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%b9%ce%bd%ce%b5-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: