Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 1991: ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΩΣ

τοῦ Τζώρτζ Σόρος

 

Στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ Μαΐου οἱ ἀντιευρωπαϊκὲς δυνάμεις θὰ σημειώσουν ἄνοδο. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὴν διατήρηση τῶν ἀξιῶν τῆς Ἑνώσεως πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦν.

Ἡ Εὐρώπη καρκινοβατεῖ καὶ οἱ λαοί της πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦν προτοῦ νὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Ἐὰν δὲν τὸ πράξουν, τότε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἀκολουθήσει τὴν ὁδὸ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τὸ 1991. Οὔτε οἱ ἡγέτες μας οὔτε οἱ ἁπλοὶ πολίτες φαίνεται νὰ κατανοοῦν ὅτι ζοῦμε μία ἐπαναστατικὴ στιγμή, ὅτι τὸ φάσμα τῶν ἐνδεχομένων εἶναι πολὺ εὐρὺ καὶ ὅτι, ὡς ἐκ τούτου, ἡ τελικὴ ἔκβαση εἶναι λίαν ἀβεβαία.

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς θεωροῦμε ὅτι τὸ μέλλον θὰ ὁμοιάζει κατὰ τὸ μᾶλλον ἤ ἥττων μὲ τὸ παρόν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει κατ’ ἀνάγκην. Σήμερα ζοῦμε σὲ μία τέτοια περίοδο.

Τὸ προσεχές σημεῖο καμπῆς θὰ εἶναι οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, τὸν Μάϊο τοῦ 2019. Δυστυχῶς, οἱ ἀντιευρωπαϊκὲς δυνάμεις θὰ ἀποκτήσουν ἕνα ἀνταγωνιστικὸ πλεονέκτημα. Τοῦτο ὀφείλεται σὲ διαφόρους λόγους, στοὺς ὁποῖους συμπεριλαμβάνονται τὸ ἀπηρχαιωμένο κομματικὸ σύστημα τῶν περισσοτέρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, τὸ πρακτικῶς ἀδύνατον τῆς τροποποιήσεως τῆς Συνθήκης1 καὶ ἡ ἀπουσία νομικῶν μέσων γιὰ τὸν κολασμὸ τῶν κρατῶν-μελῶν ποὺ παραβιάζουν τὶς ἀρχὲς ἐπὶ τῶν ὁποῖων ἱδρύθη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει τοὺς νόμους της σὲ ὑποψήφιες πρὸς ἔνταξιν χῶρες, ἀλλὰ δὲν διαθέτει ἐπαρκεῖς δυνατότητες γιὰ νὰ ἐπιβάλλει τὴν συμμόρφωση τῶν κρατῶν-μελῶν.

Τὸ ἀπηρχαιωμένο κομματικὸ σύστημα παρεμποδίζει αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν διατήρηση τῶν ἀξιῶν ἐπὶ τῶν ὁποῖων ἱδρύθη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ βοηθεῖ αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀντικαταστήσουν αὐτὲς τὶς ἀξίες μὲ κάτι ριζικῶς διαφορετικό. Τοῦτο ἀληθεύει γιὰ μεμονωμένες χῶρες καὶ ἀκόμη περισσότερο γιὰ διευρωπαϊκὲς συμμαχίες. Τὸ κομματικὸ σύστημα μεμονωμένων χωρῶν ἀπηχεῖ τὶς διαιρέσεις ποὺ ἴσχυαν τὸν 19ο καὶ τὸν 20ὸ αἰῶνα, ὅπως ἡ διαμάχη μεταξὺ κεφαλαῖου καὶ ἐργασίας. Ὅμως ἡ διαίρεση ποὺ βαραίνει περισσότερο σήμερα εἶναι ἡ διαίρεση μεταξὺ φιλοευρωπαϊκῶν καὶ ἀντιευρωπαϊκῶν δυνάμεων

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ:

https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/04/16/%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b1%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%ce%bf%ce%b2%ce%b9/#more-1605

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: