ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΑΜ

τσίπραςΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 «ὄπισθεν τοῦ «Λαοῦ» τοῦ ΕΑΜ εὑρίσκεται ἡ ὀργανωμένη μειοψηφία τοῦ Κ.Κ.Ε τις δὲν εἶναι ὅμως πλέον οὔτε αὐτὴ ταξική, (διότι δὲν ἐκπροσωπεῖ τὸ προλεταριάτον) ἀλλὰ καθαρὰ μυστικὴ ταιρία μὲ ἴδια κομματικὰ συμφέροντα καὶ ἰδίαν «κλίκαν». σκοπὸς δὲν εἶναι πλέον οὔτε ὁ σοσιαλισμός, οὔτε ὁ κομμουνισμός, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ὅπως καὶ ὅλοι οἱ συμφεροντολόγοι ἢ παραπλανημένοι ὅλων τῶν κοινωνικῶν προελεύσεων εἶναι τὰ μέσα. Σκοπὸς εἶναι τὸ Κράτος τῆς μυστικῆς Ἑταιρίας, τὸ Κράτος τοῦ Κόμματος, ποὺ δικτατορεῖ ὄχι ἐπὶ τοῦ ἀνυπάρκτου κομμουνιστικοῦ δῆθεν «Λαοῦ», ἀλλὰ ἐπὶ μίας Ἰσοπεδωμένης ἀγέλης δούλων»

«Ἡ τοῦ ΕΑΜ ἦτο δράσις θετικὴ καὶ εἰδικῶς ὄχι «ἀντικαπιταλιστική» ἀλλὰ καπιταλιστική. Τὰ ἄτομα ποὺ ἀνῆκον εἰς τὴν ὀργάνωσίν του δὲν ἤθελαν κομμουνισμόν, ἀλλὰ καπιταλισμὸν διὅλους. Ἤθελαν διὰ μεθόδων ἐπαναστατικῶν, χρησιμοποιοῦντα τὸν ἐπαναστατικὸν μηχανισμὸν τοῦ ΚΚΕ, νὰ φθάσουν εἰς σκοποὺς ἀτομικῶς καπιταλιστικούς: νὰ ἁρπάσουν τὰς περιουσίας τῶν ἄλλων, μὲ τὴν βαθυτάτην πεποίθησιν, ὅτι «κομμουνισμὸς δὲν πρόκειται νὰ γίνει»

Αποσπάσματα από την εργασία του μεγάλου Έλληνα κοινωνιολόγου Ευάγγελου Λεμπέση, «Το φαινόμενον του ΕΑΜ»

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία, κατεβάστε την πατώντας στην σχετική ένδειξη.