ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΑΜ

τσίπραςΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 «ὄπισθεν τοῦ «Λαοῦ» τοῦ ΕΑΜ εὑρίσκεται ἡ ὀργανωμένη μειοψηφία τοῦ Κ.Κ.Ε τις δὲν εἶναι ὅμως πλέον οὔτε αὐτὴ ταξική, (διότι δὲν ἐκπροσωπεῖ τὸ προλεταριάτον) ἀλλὰ καθαρὰ μυστικὴ ταιρία μὲ ἴδια κομματικὰ συμφέροντα καὶ ἰδίαν «κλίκαν». σκοπὸς δὲν εἶναι πλέον οὔτε ὁ σοσιαλισμός, οὔτε ὁ κομμουνισμός, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ὅπως καὶ ὅλοι οἱ συμφεροντολόγοι ἢ παραπλανημένοι ὅλων τῶν κοινωνικῶν προελεύσεων εἶναι τὰ μέσα. Σκοπὸς εἶναι τὸ Κράτος τῆς μυστικῆς Ἑταιρίας, τὸ Κράτος τοῦ Κόμματος, ποὺ δικτατορεῖ ὄχι ἐπὶ τοῦ ἀνυπάρκτου κομμουνιστικοῦ δῆθεν «Λαοῦ», ἀλλὰ ἐπὶ μίας Ἰσοπεδωμένης ἀγέλης δούλων»

«Ἡ τοῦ ΕΑΜ ἦτο δράσις θετικὴ καὶ εἰδικῶς ὄχι «ἀντικαπιταλιστική» ἀλλὰ καπιταλιστική. Τὰ ἄτομα ποὺ ἀνῆκον εἰς τὴν ὀργάνωσίν του δὲν ἤθελαν κομμουνισμόν, ἀλλὰ καπιταλισμὸν διὅλους. Ἤθελαν διὰ μεθόδων ἐπαναστατικῶν, χρησιμοποιοῦντα τὸν ἐπαναστατικὸν μηχανισμὸν τοῦ ΚΚΕ, νὰ φθάσουν εἰς σκοποὺς ἀτομικῶς καπιταλιστικούς: νὰ ἁρπάσουν τὰς περιουσίας τῶν ἄλλων, μὲ τὴν βαθυτάτην πεποίθησιν, ὅτι «κομμουνισμὸς δὲν πρόκειται νὰ γίνει»

Αποσπάσματα από την εργασία του μεγάλου Έλληνα κοινωνιολόγου Ευάγγελου Λεμπέση, «Το φαινόμενον του ΕΑΜ»

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία, κατεβάστε την πατώντας στην σχετική ένδειξη.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΕΤΙΝΩΝ

 

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

«Η εξέγερση θα διαλύσει το έθνος»

Κεντρικό Σύνθημα της Κατάληψης Γκίνη στο Πολυτεχνείο γραμμένο πάνω σε μια αναποδογυρισμένη ελληνική σημαία

κρετινισμός: 2. η συμπεριφορά τού παθολογικώς ηλίθιου ατόμου 3. (υβριστ.) η μεγάλη βλακεία και συνεκδ. κάθε πράξη ή ενέργεια που οφείλεται σε βλακεία

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξεν. όρ., πβ. γαλλ. crétinisme. Βλ. κ. κρετίνος].

κρετίνος (ο/η) 1. αυτός που πάσχει από κρετινισμό, που εμφανίζει συμπτώματα κρετινισμού ΣΥΝ. ιδιώτης, βλάκας 2 (υβριστ.) πρόσωπο ηλίθιο, μειωμένης αντιλήψεως

Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας

Ὁ συνασπισμὸς τῶν βλακῶν ἐνταῦθα εἶναι μηχανικὴ ὀργάνωσις βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς «ἐλαχίστης προσπαθείας» πρὸς ἀντιμετώπισιν ἰσχυροτέρας δυνάμεως εἰς τὸ πρόσωπον τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ ἑνός. Ἡ ὀργάνωσις αὕτη περιωρισμένης ἐκτάσεως καλεῖται κοινωνιολογικῶς κλίκα (clique).

Ἡ ἔμφυτος τάσις τοῦ βλακός, ἐξικνουμένη συχνότατα εἰς ἀληθῆ μανίαν ὅπως ἀνήκῃ εἰς ἰσχυρὰς καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρας πάσης φύσεως ὀργανώσεις, ἐξηγεῖται πρώτον μὲν ἐκ τῆς εὐκολίας τῆς ἀγελοποιήσεως, εἰς ἣν μονίμως ὑπόκειται, λόγω ἐλλείψεως ἀτομικότητος (ἐξ οὗ καὶ τὸ μῖσος τοῦ κατὰ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ), δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ ἀτομικοῦ ζῳώδους πανικοῦ, ὑπὸ τοῦ ὁποίου μονίμως κατατρύχεται, ἐκ τοῦ δεδικαιολογημένου φόβου μήπως περιέλθη εἰς τὸ παντὸς εἴδους προλεταριάτον. Ἀποτελεῖ δὲ ἡ τάσις αὕτη ἀμάχητον σχεδὸν τεκμήριον περὶ τοῦ βαθμοῦ τῆς πνευματικῆς του ἀναπηρίας. Τοιουτοτρόπως δημιουργεῖται αὐτόματος συρροὴ βλακῶν εἰς τὰς πάσης φύσεως ὀργανώσεις, αἴτινες, ἐὰν μὲν εἶναι συμφεροντολογικαί, διατηροῦν τουλάχιστον τὴν σοβαρότητα τῶν συμφερόντων των, ἐὰν ὅμως εἶναι «πνευματικαί» περιέρχονται σὺν τῷ χρόνῳ εἰς πλήρη βλακοκρατίαν

Εὐάγγελος Λεμπέσης, Ἡ τεράστια κοινωνική σημασία τῶν βλακῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ βίῳ

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου